Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-712-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej na ostatnim (VII semestrze) studiów stacjonarnych I stopnia

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę niezbędna do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na wybrany temat. GGO1A_W05, GGO1A_W06, GGO1A_W03, GGO1A_W04, GGO1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstwić ją podczas obrony. GGO1A_U02, GGO1A_U03 Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badania, dokonać analizy uzyskanych wyników i przygotować opracowanie z problematyki związanej z tematyką kierunku studiów GGO1A_U05 Recenzja pracy dyplomowej
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane inforamcje i formułować logicznie i uzasadnione wnioski i opinie, a także okreslić kierunki dlaszego kształcenia się GGO1A_U04, GGO1A_U03 Recenzja pracy dyplomowej
M_U004 korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego GGO1A_U06, GGO1A_U05 Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student realizując pracę dyplomową jest gotów do analizy skutków działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świdomość znaczenia działań naukowych własnej uczleni oraz potrafi popularyzować osiągnięcia nauki i techniki GGO1A_K01, GGO1A_K02 Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 Student jest gotów do stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz do określenia priorytetowych celów związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, a także do uzasadnienia przyjętej drogi postępowania GGO1A_K04, GGO1A_K03 Recenzja pracy dyplomowej
M_K003 stosowania się do przepisów prawa autorskiego GGO1A_K02 Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędna do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na wybrany temat. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstwić ją podczas obrony. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badania, dokonać analizy uzyskanych wyników i przygotować opracowanie z problematyki związanej z tematyką kierunku studiów - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane inforamcje i formułować logicznie i uzasadnione wnioski i opinie, a także okreslić kierunki dlaszego kształcenia się - - - - - - - - - + -
M_U004 korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student realizując pracę dyplomową jest gotów do analizy skutków działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świdomość znaczenia działań naukowych własnej uczleni oraz potrafi popularyzować osiągnięcia nauki i techniki - - - - - - - - - + -
M_K002 Student jest gotów do stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz do określenia priorytetowych celów związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, a także do uzasadnienia przyjętej drogi postępowania - - - - - - - - - + -
M_K003 stosowania się do przepisów prawa autorskiego - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 450 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 5 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 150 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 0 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 0 godz
Inne 195 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (5h):

Efektem jest opracowanie i wykonanie projektu inżynierskiego, będącego (obok egzaminu inżynierskiego) jednym z dwóch etapów końcowych I stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu kierunkowego inżynierskiego student przystępuje do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. Ocena z pracy jest średnią arytmetyczną ocen z recenzji opiekuna pracy oraz recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Pracę dyplomową student pisze indywidualnie (lub w szczególnych przypadkach zespołowo) pod kierunkiem promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kontynuowanie studiów na I stopniu studiów stacjonarnych na VII semestrze jest możliwe po zaliczeniu wszystkich modułów z poprzednich semestrów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
Literatura związana z tematem pracy dyplomowej uzgodniona z promotorem.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje pracowników prowadzących projekty inżynierskie.

Informacje dodatkowe:

Uzupełnieniem wszystkich form zajęć są konsultacje, odbywające się w terminach ogłaszanych na początku każdego semestru przez prowadzących poszczególne projekty inżynierskie.