Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierunki rozwoju górnictwa otworowego (przedmiot w j. angielskim dla visiting professors)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-714-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Śliwa Tomasz (sliwa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje przekrojowe zestawienie aktualnych trendów w górnictwie otworowym. Student otrzyma wiedzę z zakresu najważniejszych technik wiercenia otworów i otworowej eksploatacji złóż

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie wykorzystywanie nowoczesnych metod stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W06, GGO1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie problemy z wiązane z rozwojem górnictwa otworowego GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W06, GGO1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poszukiwać wiedzy z zakresu dobru technik i technologii wiertniczych oraz eksploatacji złóż surowców płynnych. GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaproponować nowoczesną technikę i technologię wiercenia otworu wiertniczego, sposób wyposażenia odwiertu wiertniczego oraz sposób eksploatacji złoża surowców płynnych. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do zrozumienia problemów z zakresu wpływu górnictwa otworowego na środowisko naturalne. GGO1A_K04, GGO1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie wykorzystywanie nowoczesnych metod stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie problemy z wiązane z rozwojem górnictwa otworowego + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poszukiwać wiedzy z zakresu dobru technik i technologii wiertniczych oraz eksploatacji złóż surowców płynnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować nowoczesną technikę i technologię wiercenia otworu wiertniczego, sposób wyposażenia odwiertu wiertniczego oraz sposób eksploatacji złoża surowców płynnych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do zrozumienia problemów z zakresu wpływu górnictwa otworowego na środowisko naturalne. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Historia górnictwa i górnictwa otworowego

  Historia przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa na świecie. Struktura zużycia pierwotnych źródeł energii. Aktualnie potwierdzone zasoby konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie w ujęciu globalnym, kontynentalnym, regionalnym i krajowym. Kierunki poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalny złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie w ujęciu globalnym, kontynentalnym i regionalnym. Ocena rezerw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w ujęciu globalnym, kontynentalnym i, regionalnym. Aktualna sytuacja w przemyśle naftowym i gazowniczym. Prognozy rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego.Możliwości zwiększenia stopnia sczerpania złóż węglowodorów. Możliwości zagospodarowania sczerpanych złóż węglowodorów. Produkcja i konsumpcja ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie.

 2. Rozwój górnictwa otworowego na świecie

  Rys historyczny rozwoju wiertnictwa w świecie.
  Nowoczesne metody górnictwa otworowego.
  Nowoczesne i przyszłościowe metody wiercenia i udostępniania kopalin (w tym ultradźwięki, metody termiczne).
  Współczesne techniki i technologie górnictwa otworowego.
  Aktualne trendy rozwoju i perspektywiczne dziedziny w światowym wiertnictwie i eksploatacji.
  Pozyskiwanie energii zakumulowanej w górotworze.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Wykonanie projektu z zakresu rozwoju górnictwa otworowego

Wykonanie projektu z wybranego zagadnienia dotyczącego najnowszych metod i technologii stosowanych w górnictwie otworowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady:
sprawdziany pisemne

Ćwiczenia:
projekt nowoczesnej realizacji otworu wiertniczego

Ocena z zaliczenia=40%oceny ze sprawdzianów+60%oceny z projektu (pracy zaliczeniowej)

Parzysta liczba sprawdzianów ocenianych wg zasady: dobry wynik (odpowiedź)/zły wynik (odpowiedź)

100% dobrych wyników = ocena bdb
50% dobrych wyników = ocena dst

minimalna ocena ze sprawdzianów i projektu = dst

Trzy terminy oddawania pracy zaliczeniowej:
1. do zakonczenia zajęć danego semestru = maksymalna ocena (przy pełnej poprawności pracy) bdb (5.0)
2. do zakończenia pierwszego terminu sesji = maksymalna ocena (przy pełnej poprawności pracy) db (4.0)
3. do zakończenia drugiego terminu sesji = maksymalna ocena (przy pełnej poprawności pracy) dst (3.0)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie aktywności na wykładach i ćwiczeniach oraz pracy zaliczeniowej = ocena wg zasady: “Ocena z zaliczenia=40%oceny ze sprawdzianów+60%oceny z projektu (pracy zaliczeniowej)” może być zmieniona adekwatnie do aktywności (braku aktywności) studenta podczas zajęć.

Nieobecność = brak aktywności

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W celu wyrównania zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach należy przedstawić pracę zaliczeniową poszerzoną o materiał z opuszczonych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza na temat przemysłu naftowego w Polsce i na świecie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bourgoyne A.T., Milheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S.: Applied Drilling Engineering, SPE Textbook, 1986.

2. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M.: Projektowanie otworów wiertniczych, Skrypty Uczelniane 981. AGH. Kraków 1985

3. Michell R.F. “Horizontal Drilling”, Michell Box 1492 Golden Co 80402.

4. Szostak L. Wiertnictwo; Wydawnictwa geologiczne 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków, Wydawnictwa AGH, 2012.

Analiza możliwości wykorzystania magazynów ciekłego propanu lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, do produkcji energii / Leszek Pająk, Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA, Dariusz KNEZ / Drilling, Oil, Gas Wydawnictwa AGH, 2010.

Borehole heat exchangers : production and storage of heat in the rock mass : monograph / ed. Tomasz ŚLIWA ; aut. Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ, Anna BIEDA, Tomasz KOWALSKI, Albert ZŁOTKOWSKI. — Kraków : Drilling, Oil and Gas Foundation, 2016.

190. Sapińska-Śliwa A., Wiglusz T., Kruszewski M., Śliwa T., Kowalski T., Wiercenia geotermalne : techniki oraz zagadnienia poboczne : monografia (Geothermal drilling : techniques and side aspects), red. Aneta Sapińska-Śliwa, Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje; Laboratorium Geoenergetyki, Kraków 2017, 174 s.(Laboratory of Geoenergetics Book Series ; vol. 3).

Informacje dodatkowe:

W celu wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach należy przedstawić pracę zaliczeniową poszerzoną o materiał z opuszczonych zajęć.