Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierunki rozwoju górnictwa otworowego (przedmiot w j. angielskim dla visiting professors))
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-722-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rado Robert (rado@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje przekrojowe zestawienie aktualnych trendów w górnictwie otworowym. Student otrzymuje wiedzę z zakresu najnowszych technik i technologii wiercenia otworów i eksploatacji złóż węglowodorów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie wykorzystywanie nowoczesnych metod stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W06, GGO1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna i rozumie problemy z wiązane z rozwojem górnictwa otworowego GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W06, GGO1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poszukiwać wiedzy z zakresu dobru technik i technologii wiertniczych oraz eksploatacji złóż surowców płynnych. GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi zaproponować nowoczesną technikę i technologię wiercenia otworu wiertniczego, sposób wyposażenia odwiertu wiertniczego oraz sposób eksploatacji złoża surowców płynnych. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do zrozumienia problemów z zakresu wpływu górnictwa otworowego na środowisko naturalne. GGO1A_K04, GGO1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie wykorzystywanie nowoczesnych metod stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie problemy z wiązane z rozwojem górnictwa otworowego + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poszukiwać wiedzy z zakresu dobru technik i technologii wiertniczych oraz eksploatacji złóż surowców płynnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować nowoczesną technikę i technologię wiercenia otworu wiertniczego, sposób wyposażenia odwiertu wiertniczego oraz sposób eksploatacji złoża surowców płynnych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do zrozumienia problemów z zakresu wpływu górnictwa otworowego na środowisko naturalne. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Rozwoju górnictwa otworowego na świecie

Rys historyczny rozwoju wiertnictwa w świecie.
Nowoczesne metody górnictwa otworowego.
Nowoczesne metody wiercenia i udostępniania kopalin.
Współczesne techniki i technologie górnictwa otworowego.
Aktualne trendy rozwoju i perspektywiczne dziedziny w światowym wiertnictwie i eksploatacji.
Pozyskiwanie energii zakumulowanej w górotworze

Ćwiczenia projektowe (30h):
Wykonanie projektu z zakresu rozwoju górnictwa otworowego

Wykonanie projektu z wybranego zagadnienia dotyczącego najnowszych metod i technologii stosowanych w górnictwie otworowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – sprawdzenia wiedzy uzyskanej na wykładzie w formie pisemnej (kolokwium).
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest:
- obecność na co najmniej 80% godzin zajęć,
- pozytywna ocena z pisemnego zaliczenia wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wiedzy z wykładów x 0,5 + ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykonanego projektu x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie, po odbyciu konsultacji i przedstawieniu zakresu tematycznego, który został omówiony na zajęciach nadrabia zaległości.
Warunkiem, dopuszczenia do samodzielnego uzupełnienia wiedzy jest obecność na co najmniej 80% zajęć z przedmiotu i usprawiedliwione nieobecności (zwolnienie lekarskie, bądź zwolnienie urzędowe).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Aktualny wpis na dziekanatową listę studentów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bourgoyne A.T., Milheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S.: "Applied Drilling Engineering", SPE Textbook, 1986.
2. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M.: "Projektowanie otworów wiertniczych", Skrypty Uczelniane 981. AGH. Kraków 1985
3. Michell R.F. “Horizontal Drilling”, Michell Box 1492 Golden Co 80402.
5. Szostak L. "Wiertnictwo" Wydawnictwa geologiczne 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Computer simulation of casing stresses in directional wellbore / Dariusz KNEZ, Adam Kupras / October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9
Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224
Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Informacje dodatkowe:

Wszelkie komunikaty związane z przebiegiem zajęć będą przekazywane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Studenta.