Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-723-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student przygotowuje pracę inżynierska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością w przemyśle gazowniczym i naftowym. GGO1A_W05, GGO1A_W03, GGO1A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. GGO1A_W06, GGO1A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Zna i rozumie trendy rozwojowe w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością poszukiwań, wydobycia, eksploatacji, transportu, separacji. GGO1A_W05, GGO1A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych z zakresu wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i eksploatacji otworowej GGO1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych informacji oraz ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i eksploatacji otworowej złóż GGO1A_K04, GGO1A_K01, GGO1A_K03 Praca dyplomowa
M_K002 Jest gotów do odpowiedzialności za własną pracę oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania GGO1A_K01, GGO1A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością w przemyśle gazowniczym i naftowym. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie trendy rozwojowe w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością poszukiwań, wydobycia, eksploatacji, transportu, separacji. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych z zakresu wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i eksploatacji otworowej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych informacji oraz ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i eksploatacji otworowej złóż - - - - - + - - - - -
M_K002 Jest gotów do odpowiedzialności za własną pracę oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Przygotowanie pracy inżynierskiej

W ramach seminarium dyplomowego podane są zasady pisania prac, jej układu i strony edycyjnej oraz analizy i omówienia uzyskanych wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Średnia z ocen za: sprawozdanie z praktyki dyplomowej, opracowanie literatury przedmiotu i przedstawienie aktualnego stanu wiedzy, dotychczasowe wyniki w realizacji pracy dyplomowej, formę graficzną prezentacji, przedstawienie prezentacji

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aktywność w dyskusji nad referatami oraz średnia arytmetyczna ocena z dwóch wygłoszonych referatów.
2. Przygotowanie prezentacji.
3. Przygotowanie streszczenia pracy dyplomowej wraz z opisem prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Aktywny udział w seminarium dyplomowym w postaci udziału w dyskusji nad referatami.
2. Samodzielna praca w domu nad przygotowaniem projektu dyplomowego i prezentacji.
3. Wygłoszenie dwóch referatów tematycznie związanych z pracą dyplomową.
4. Zebrany kompletny materiał w trakcie praktyki dyplomowej.
5. Systematyczne opracowywanie materiałów, referowane etapowo na seminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G. Gambarelli, Z. Łucki: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“.Universitas Kraków,1998.
J. Barta, R. Markiewicz: „Prawo autorskie“. Oficyna a Wolters Kluwers business, 2008
E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“, Wyd
Polit. Śląskiej, 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Czesław Rybicki, Stanisław Dubiel, Jacek Blicharski, Sławomir Falkowicz, Water inflow prognosis for the gas wells, 2006, Archives of Mining Sciences, vol. 51 iss. 2 s. 241–251

Informacje dodatkowe:

Studenci uczestniczą aktywnie w zajęciach