Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dystrybucja wód
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-727-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu występowania wody w przyrodzie, źródeł jej zanieczyszczenia oraz sposobów pozyskania, uzdatniania i dystrybucji wody. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje rodzaje ujęć wody, metody jej uzdatniania oraz zasady projektowania i użytkowania sieci wodociągowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony oraz pozyskiwania wody użytkowej i pitnej. GGO1A_W02, GGO1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania systemów wodociągowych. GGO1A_W02, GGO1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić przyczyn zanieczyszczenia wody pitnej oraz doborać metody jej uzdatniania GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi obliczyć parametry hydrauliczne przewodów wodociągowych, z uwzględnieniem ich wyposażenia oraz wersji materiałowych GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Projekt
M_U003 Potrafi dobrać konstrukcję ujęć wód podziemnych w postaci studni wierconych GGO1A_U01, GGO1A_U02, GGO1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do podejmowania działań w zakresie ochrony wód, konstrukcji ujęć wodnych oraz doboru systemów zaopatrzenia ludności w wodę. GGO1A_K02, GGO1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony oraz pozyskiwania wody użytkowej i pitnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania systemów wodociągowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przyczyn zanieczyszczenia wody pitnej oraz doborać metody jej uzdatniania - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć parametry hydrauliczne przewodów wodociągowych, z uwzględnieniem ich wyposażenia oraz wersji materiałowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać konstrukcję ujęć wód podziemnych w postaci studni wierconych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do podejmowania działań w zakresie ochrony wód, konstrukcji ujęć wodnych oraz doboru systemów zaopatrzenia ludności w wodę. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Regulacje prawne z zakresu ochrony i pozyskiwania wody. Najważniejsze formy występowania wody – w przyrodzie. Sposoby pozyskiwania wody pitnej.Przyczyny zanieczyszczenia wody pitnej substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Metody uzdatniania wody. Rodzaje ujęć wód podziemnych. Dobór konstrukcji studni wierconych. Zasady projektowania wodociągu i obliczania parametrów hydraulicznych przewodu wodociągowego.Charakterystyka techniczna materiałów na przewody wodociągowe. Liniowe i lokalne opory hydrauliczne przepływu wody.Wyznaczanie linii ciśnień i linii energii dla wybranego systemu wodociągowego. Rodzaje i konstrukcje sieci oraz zbiorników wodociągowych.Pompy wodociągowe oraz ich rodzaje i parametry. Elementy pomiarowe instalacji wodociągowych. Problemy użytkowania systemów wodociągowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projektowanie ujęcia wody podziemnej studnią wierconą w celu zaopatrzenia ludności w wodę, dla zadanych warunków hydrogeologicznych i terenowych, z uwzględnieniem rodzaju systemu wodociągowego oraz jego wyposażenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady – obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Wykłady kończą się kolokwium z materiału przekazanego przez prowadzącego studentom. Istnieją dwa terminy zaliczeń poprawkowych.

Ćwiczenia projektowe – obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W celu zaliczenia przedmiotu student oddaje projekt, konieczna jest również ustna obrona projektu. Można opuścić jedne zajęcia projektowe bez konieczności ich odrabiania. Nieobecność na więcej niż 2 zajęciach projektowych wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładów. Średnia arytmetyczna będzie zaokrąglana w górę. W przypadku gdy średnia arytmetyczna ulokuje się pośrodku dopuszczalnych ocen, wtedy zostanie wystawiona ocena wyższa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na ostatnich zajęciach projektowych przewidziana jest możliwość wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest wiedza z zakresu mechaniki płynów, hydrologii i hydrogeologii, a także wierceń hydrogeologicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Gabryszewski Tadeusz. Wodociągi. Wyd. „Arkady” Warszawa 1983r.

2.Petrozolin Wiktor: ”Projektowanie sieci wodociągowych. Wyd. „Arkady”, 1974r.

3.Radlicz-Ruchlowa Halina, Szuster Andrzej: Hydrologia i hydraulika. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1997r.

4.Żuchowicki A.W. Zaopatrzenie w wodę. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2002r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wyd. AGH. Kraków 2004.
Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J.: Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, Wyd. AGH, Kraków 2011,

Informacje dodatkowe:

Student ma wiedzę na temat dystrybucji wody.