Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierunki rozwoju górnictwa otworowego (przedmiot w j. angielskim visiting professors)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-728-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rado Robert (rado@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje przekrojowe zestawienie aktualnych trendów w górnictwie otworowym. Student
otrzymuje wiedzę z zakresu najnowszych technik i technologii wiercenia otworów i eksploatacji złóż
węglowodorów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie wykorzystywanie nowoczesnych metod stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W06, GGO1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie problemy związane z rozwojem górnictwa otworowego. GGO1A_W05, GGO1A_W02, GGO1A_W06, GGO1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poszukiwać wiedzy z zakresu dobru technik i technologii wiertniczych oraz eksploatacji złóż surowców płynnych. GGO1A_U04, GGO1A_U01, GGO1A_U02 Sprawozdanie,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi zaproponować nowoczesną technikę i technologię wiercenia otworu wiertniczego, sposób wyposażenia odwiertu wiertniczego oraz sposób eksploatacji złoża surowców płynnych. GGO1A_U06, GGO1A_U04, GGO1A_U01 Sprawozdanie,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma kompetencje z zakresu wpływu górnictwa otworowego na środowisko naturalne. GGO1A_K04, GGO1A_K02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie wykorzystywanie nowoczesnych metod stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie problemy związane z rozwojem górnictwa otworowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poszukiwać wiedzy z zakresu dobru technik i technologii wiertniczych oraz eksploatacji złóż surowców płynnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować nowoczesną technikę i technologię wiercenia otworu wiertniczego, sposób wyposażenia odwiertu wiertniczego oraz sposób eksploatacji złoża surowców płynnych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje z zakresu wpływu górnictwa otworowego na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Rozwoju górnictwa otworowego na świecie

Rys historyczny rozwoju wiertnictwa w świecie.
Nowoczesne metody górnictwa otworowego.
Nowoczesne metody wiercenia i udostępniania kopalin.
Współczesne techniki i technologie górnictwa otworowego.
Aktualne trendy rozwoju i perspektywiczne dziedziny w światowym wiertnictwie i
eksploatacji.
Pozyskiwanie energii zakumulowanej w górotworze.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Wykonanie projektu z zakresu rozwoju górnictwa otworowego.

Wykonanie projektu z wybranego zagadnienia dotyczącego najnowszych metod i
technologii stosowanych w górnictwie otworowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – sprawdzenia wiedzy uzyskanej na wykładzie w formie pisemnej (kolokwium).
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest:
- obecność na co najmniej 80% godzin zajęć,
- pozytywna ocena z pisemnego zaliczenia wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wiedzy z wykładów x 0,5 + ocena z kolokwium zaliczeniowego z
wykonanego projektu x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie, po odbyciu konsultacji i przedstawieniu zakresu tematycznego, który
został omówiony na zajęciach nadrabia zaległości.
Warunkiem, dopuszczenia do samodzielnego uzupełnienia wiedzy jest obecność na co najmniej 80%
zajęć z przedmiotu i usprawiedliwione nieobecności (zwolnienie lekarskie, bądź zwolnienie urzędowe).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza na temat przemysłu naftowego w Polsce i na świecie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykuły w literaturze fachowej szczególnie z uwzględnieniem biblioteki OnePetro
Lake, L. W., & Mitchell, R. F. Petroleum Engineering Handbook. Richardson: SPE 2006
STOPA J., RYCHLICKI S.: Analiza możliwości wykorzystania złóż węglowodorów do sekwestracji CO2. W: VIII Międzynarodowe Targi Nafta i Gaz 2003 : 24–26 września 2003, Warszawa, s. 44–53.
RYCHLICKI S. red.: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010.
STOPA J., RYCHLICKI S., WOJNAROWSKI P.: Analiza efektywności rozproszonej produkcji energii elektrycznej na marginalnych złożach gazu ziemnego. W: Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność, II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r.
STOPA J., WOJNAROWSKI P., RYCHLICKI S., NAWRAT S.: Computer simulation of the coal bed methane production using hydraulically fractured wells. Transport & Logistics, 2008 č. 6 spec. iss., s. 170–175.
STOPA J., RYCHLICKI S., SIEMEK J., Weil W.: Conversion of the depleted oil/gas reservoirs into the underground waste storages: the present applications and perspectives. W: Proceedings of the 6th International Conference on Mining, Petroleum and Metallurgy, Cairo 20–24 February 1999. Vol. I–A , s. 230–237.
RYCHLICKI S., STOPA J.: Convertibility of depleted jurassic gas reservoir to underground greenhouse gas storage. Acta Montanistica Slovaca, 2004 R. 9 č. 3, s. 265–268.
RYCHLICKI S., STOPA J., WOJNAROWSKI P.: Możliwości rewitalizacji złóż ropy naftowej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz , 2008 t. 25 z. 1, s. 43–51.
RYCHLICKI S. STOPA J.: Gaz niekonwencjonalny – światowe i polskie zasoby, rodzaje gazów, uwarunkowania geologiczne i eksploatacyjne. Gazterm 2011, Międzyzdroje 16–18 maja 2011 .
RYCHLICKI S. STOPA J.: Poszukiwania i wydobycie węglowodorów w Polsce – stan obecny i perspektywy. Przemysł naftowy w Polsce 2012/2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Computer simulation of casing stresses in directional wellbore / Dariusz KNEZ, Adam Kupras / October
20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. —
Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9

Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET,
Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w
Górnictwie ; ISSN 2081-4224

Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI,
Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr.
przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Informacje dodatkowe:

Wszelkie komunikaty związane z przebiegiem zajęć będą przekazywane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Studenta.