Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-731-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem seminarium jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia prawne, formalne, metodyczne, merytoryczne i techniczne związane z pisaniem pracy dyplomowej. Podczas realizacji seminarium student poznaje źródła informacji o literaturze przedmiotu, procedury planowania i prowadzenia badań, interpretowania uzyskanych wyników, wyciąganie wniosków oraz doskonalenie umiejętności metodycznych i pisarskich – struktura tekstu, styl i forma.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie wymagania odnośnie uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia i zasady oceny. Zna wymagania odnośnie prac projektowych i/lub pracy dyplomowej. GGO1A_W02, GGO1A_W03, GGO1A_W01, GGO1A_W04 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Zna i rozumie specjalistyczne źródła wiedzy i zasady cytowania literatury GGO1A_W02, GGO1A_W03, GGO1A_W01, GGO1A_W04 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać wyboru literatury i opisać stan wiedzy w zakresie związanym z tematem pracy dyplomowej GGO1A_U04 Projekt inżynierski,
Prezentacja
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę, przygotować i publicznie przedstawić prezentację wybranego problemu technicznego GGO1A_U04 Projekt inżynierski,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów publiczne prezentować zagadnienia techniczne i prowadzić dyskusję GGO1A_K04 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie wymagania odnośnie uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia i zasady oceny. Zna wymagania odnośnie prac projektowych i/lub pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie specjalistyczne źródła wiedzy i zasady cytowania literatury - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru literatury i opisać stan wiedzy w zakresie związanym z tematem pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę, przygotować i publicznie przedstawić prezentację wybranego problemu technicznego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów publiczne prezentować zagadnienia techniczne i prowadzić dyskusję - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Celem seminarium jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia prawne, formalne, metodyczne, merytoryczne i techniczne związane z pisaniem pracy dyplomowej. Podczas realizacji seminarium student poznaje źródła informacji o literaturze przedmiotu, procedury planowania i prowadzenia badań, interpretowania uzyskanych wyników, wyciąganie wniosków oraz doskonalenie umiejętności metodycznych i pisarskich – struktura tekstu, styl i forma.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja projektu inżynierskiego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen za: sprawozdanie z praktyki dyplomowej, opracowanie literatury przedmiotu i przedstawienie aktualnego stanu wiedzy, dotychczasowe wyniki w realizacji pracy dyplomowej, formę graficzną prezentacji, przedstawienie prezentacji. Średnia arytmetyczna będzie zaokrąglana w górę. W przypadku gdy średnia arytmetyczna ulokuje się pośrodku dopuszczalnych ocen, wtedy zostanie wystawiona ocena wyższa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach wymaga powtarzania całego przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Odbycie praktyki dyplomowej. Umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych, w tym elektronicznych. Umiejętność tworzenia prezentacji w formie elektronicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G. Gambarelli, Z. Łucki: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“.Universitas Kraków,1998.
J. Barta, R. Markiewicz: „Prawo autorskie“. Oficyna a Wolters Kluwers business, 2008
E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“, Wyd
Polit. Śląskiej, 1999.
Biblioteki elektroniczne KNovel, OnePetro, baza danych Science Direct, czasopisma: Archiwum Górnictwa, Wiertnictwo Nafta Gaz, Nafta Gaz, materiały konferencji branżowych z zakresu górnictwa nafty i gazu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Macuda J., Starzycka A.: Problematyka zagospodarowania odpadów wydobywczych powstających
przy poszukiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych w aspekcie ochrony środowiska. Zeszyty Naukowe
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2014.
2. Bogacki M., Macuda J.: The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric
Air Quality. Archives of Mining Sciences, Kraków 2014.
3. Macuda J., Nodzeński A., Wagner M., Zawisza L.: Sorption of methane on lignite from Polish deposits.
International Journal of Coal Geology, 2011.
4. Macuda J.: Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż. Przegląd
Geologiczny, Warszawa 2010.
5. Macuda J., Zawisza L.: Geochemical analyses of ground air within the hole exploitation of Hard Coal
Mine KWK Morcinek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kraków, 2008.
6. Macuda J.: Badania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego składowania odpadów wiertniczych i
poeksploatacyjnych. DRILLING OIL GAS, Quarterly vol. 29 No 1, 2012.
7. Macuda J., Zawisza L.: Metodyka wyznaczania parametrów hydrogeologicznych warstw
chłonnych. Wiertnictwo Nafta Gaz, t. 28 z. 1. 2011.
8. Macuda J., Hadro J., Łukańko Ł.: Środowiskowe implikacje gazu łupkowego. Bezpieczeństwo Pracy i
Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6 s. 3–11. 2011.
9. Macuda J., Marchel P.: Oddziaływanie prac wiertniczych na środowisko przy poszukiwaniu gazu
łupkowego w Polsce. Wiertnictwo Nafta Gaz, t. 28 z. 1. 2011.

Informacje dodatkowe:

Student przygotowany jest do prezentacji i obrony pracy inżynierskiej.