Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economic geology (ore deposits)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-101-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provide detail geological characteristic of all metallic deposits, and characteristic of most important deposit (Sudbury, Bushveld, Witwatersrand, Kupferschiefer etc.).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. GES2A_U01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to describe, classify and showgenesis of minerals and rocks connected withmineral deposits. GES2A_U01, GES2A_K01, GES2A_U08 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. GES2A_U08 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. GES2A_K03, GES2A_K02 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to describe, classify and showgenesis of minerals and rocks connected withmineral deposits. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. + - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Geology of the most important genetic types of ore deposits.
During the lecture, most important examples of mineral deposits, of different origin
will be presented and discussed. Geology of world class mineral deposits e.g.
Bushveld complex, Great dyke, Sudbury, Norylsk, Merensky Reef, Ocorusu, Silliniarvi,
Chuquicamta, Myszków, Copper Belt, Lubin – Kupferschiefer type; Cigar Lake, MontGee
(U deposit).
Metallogenic provinces and epochs in relation to plate tectonic.

Zajęcia praktyczne (30h):

Geology of the most important ore deposits in Poland and in the Word. Recognition of different kinds of ore minerals and alteration processes based on natural collection.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5* exam + 0,5* practical classes result

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• mineralogy and petrography knowledge
• general geology knowledge

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ridley J. Ore deposit Geology, Cambridge University Press, 2013
Walter L. P. Economic Geology Principles and Practice, 2011
Ekstrand O.R. (ed.) Geology of Canadian Mineral Deposit types, Geol. Sur. of Canada 1995
Economic Geology and Mineralium Deposita Journals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Wodzicki, A. Piestrzyński – An ore genetic model for the Lubin-Sieroszowice mining district, Poland. Mineral. Deposita v.29/1, 30-43 1994.
A.Piestrzyński, S.Th. Schmidt, H. Franco, 1994: Pd-minerals in the Sto. Tomas II porphyry copper deposit, Tuba, Benguet, Philippines. Mineral. Polon. 25/2, 21-31.
J. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, W. ZYGO – Geology of Cu−Mo Sierra Gorda deposit, North Chile // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143
J. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, NGUYEN D. Ch., L. K. Phon, D. V. Hao – IOCG Sin-Quyen deposit, LaoCai, N-Vietnam / // In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. Society for Geology Applied to Mineral Deposits
K. Foltyn, A. PIESTRZYŃSKI Changes in mineralogy and precious metals content in the Morrison deposit, Sudbury // In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada

Informacje dodatkowe:

Practical classes:
Final grade: 0,3* 1 test + 0,4* 2 test +0,2 * ore mineral identification test + 0,1* report (From all parts student need to have positive grades).

If student is absent on test or received grade 2.0 then another date for test will be set at the end of the semester by the teacher. If student received 2.0 from both tests will have 1 test at the end of the semester from whole semester.

Student can participate in exam only when have positive grade from practical classes.