Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental risk assessment in exploration and mining
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-105-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Environmental risk assessment in exploration and mining

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have knowledge on planning and to tools used in geology works . GES2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student have knowledge on extracting, processing and use of ore. GES2A_W06 Kolokwium
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. GES2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to present conclusions of his/her research. GES2A_U09 Kolokwium
M_U002 Student is able to per form preliminary economic analysis of geological works. GES2A_U11, GES2A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students can use English language in the environmental engineering GES2A_U12, GES2A_U11 Kolokwium
M_K002 Students are aware of the continuous improvement of the knowledge GES2A_K03, GES2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on planning and to tools used in geology works . + + - - - - - - - - -
M_W002 Student have knowledge on extracting, processing and use of ore. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to present conclusions of his/her research. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to per form preliminary economic analysis of geological works. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can use English language in the environmental engineering + + - - - - - - - - -
M_K002 Students are aware of the continuous improvement of the knowledge + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Introduction
2. The characteristics of minerals mining
3. The components of mining areas
4. The immunity of the environment constituents to the impact of mining activity
5. The influence of mining activity on the environment
6. Minimizing the adverse impact of mining on the environment
Classification of post-mining areas

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Other:
1. Influence of mining on the atmosphere
2. Influence of mining on the surface and underground water
3. Influence of mining performance on the configuration of the surface
4. Influence of mining on monuments and cultural heritage
5. Influence of mining on the soil and management of mining waste materials
6. Noise generated by mining operations
Influence of mining on human health; influence of mining on the wildlife

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

average grade from tests

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

knowledge on mineral deposits and cartography

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Sobczyk E.J., Kicki J.: New challenge and visions for mining, 21st world Mining Congress, CRC Press, Balkema Book, Cracow 2008.

2.Sobczyk W., Tajduś A. (red.): Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze, „Górnictwo i Geoinżynieria” zeszyt 3/1, rok 31. 2007, ss.
573.

3.Hejmanowski R., Malinowska A., Sobczyk W., Ostręga A., Pomykała R., Sobczyk E.J. (red.): New Challenges and Visions for Mining. Risk management & subsidence engineering. Sustainable development in mining industry (+Mine closure). “Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, 2008, tom 24, zeszyt 3/1, ss. 470.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

.Sobczyk W., Tajduś A. (red.): Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze, „Górnictwo i Geoinżynieria” zeszyt 3/1, rok 31. 2007, ss.
573.

Hejmanowski R., Malinowska A., Sobczyk W., Ostręga A., Pomykała R., Sobczyk E.J. (red.): New Challenges and Visions for Mining. Risk management & subsidence engineering. Sustainable development in mining industry (+Mine closure). “Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, 2008, tom 24, zeszyt 3/1, ss. 470.

Informacje dodatkowe:

Brak