Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Field Class in Economic Geology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-109-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Field Class in Economic Geology

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. GES2A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Student have basic knowledge on impact of mining on environment. GES2A_W10 Projekt,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to plan geological works, logging, samples collection. GES2A_U03 Sprawozdanie
M_U002 Student is able to perform preliminary economic analysis of engineer works in mining and geology. GES2A_U05, GES2A_U11, GES2A_U10 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. GES2A_K03 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. - - - - - - - + - - -
M_W002 Student have basic knowledge on impact of mining on environment. - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan geological works, logging, samples collection. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student is able to perform preliminary economic analysis of engineer works in mining and geology. - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. - - - - - - - + - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe (90h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia terenowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia terenowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Geological report grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

knowledge on mineral deposits and cartography

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak