Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Structural Geology for economic geologist
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-203-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

xxxyyyzzz

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows how to identify, classify and analyse geological structures GES2A_W02, GES2A_W01 Egzamin
M_W002 Student is able to link the formation of geological structures to various geological environments GES2A_W09, GES2A_W01, GES2A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows how structural data should be collected in the field GES2A_W09, GES2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student can treat and interpret structural data and present analysys GES2A_W09, GES2A_W04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows how to identify, classify and analyse geological structures + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is able to link the formation of geological structures to various geological environments + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows how structural data should be collected in the field - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can treat and interpret structural data and present analysys - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 • Structure, texture and fabric in polish and british geological nomenclature. Primary and tectonic structures. Synsedimentary structures versus tectonic ones. Brittle and ductile behaviours of rocks. Strain and stress. Pure shear and simple shear. Structural measurements and equipment used.
 • Fold structures: basic nomenclature and classifications. Fold vergence. Symmetries of parasitic minor folds (ZMS method). Strain in folds. Kink bands. Polyphase folding. Mapping of folds.
 • Foliation (planar rock fabric in metamorphic rocks): cleavages (slaty, crenulation, fracture, pressure-solution), schistosity, gneissic banding (foliation) and mylonitic foliation. Cleavage and folds (ZMS method). Mapping foliations.
 • Linear structures (lineations): stylolites, slickolites and slickensides, striations, mineral stretching and elongation lineations, cleavage lineations, boudins and mullions. Mapping linear structures.
 • Fault definition (joint versus fault), basic nomenclature and classifications od faults. Deformation bands. Anderson’s theory od faulting. Pre-fault origin of drag folds along faults. Strike-slip faults: wench, transfer, transform and transcurrent. Features associated with great listric normal faults. Mapping faults.
 • Shear zones: brittle and ductile. Stress systems and sense of shear. Fault rocks.
  *Discontinuities. Fractures versus stylolitic seams/stylolites (“anti cracks”). Types of fractures: joints, shears, fissures, veins and dikes/dykes.

Ćwiczenia projektowe (30h):

 • Azimuth and bearing (US army definition). Different conventions of recording a strike and a dip direction. Measuring and recording the orientation/attitude of planar structures and lineations. Measuring and recording the attitude of lineations: plunge versus pitch/rake.
 • Spherical projection versus stereographic projection. Stereographic net.
 • Stereogram of a line and a plane. Planes as great circles and poles. Plotting lines where the plunge is known and where the pitch is known. Basic constructions: intersection of two planes, the angle between two planes or two lines etc.
 • Analysis of folds: cylindricity and plunge of axis, interlimb and axial plane.
 • Faults. Estimation of stress directions: conjugate pair of faults method, the right dihedra (beach-ball) method.
 • Rotations about a horizontal axis and about an inclined axis.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zzz

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade = 0,6* exam result + 0,4 * classes test result

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

xxx

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student should be graduated in physical geology and geological mapping.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • FOSSEN, H., 2011. Structural Geology. Cambridge University Press, Cambridge, 463 ss.
 • MARSHAK, Stephen; van der Pluijm, Ben A., Allmendinger, Richard W., 2004. Earth Structure : An Introduction to Structural Geology and Tectonics 2nd: WW Norton & Co.
 • McCLAY, K., 2007. The Mapping of Geological Structures. The Geological Field Guide Series, John Wiley & Sons, Chichester, 161 ss.
 • e-modules_http://folk.uib.no/nglhe/StructuralGeoBookEmodules.html.
 • LEYSHON, P. R. & LISLE, R. J., 1996. Stereographic Projection Techniques in Structural Geology. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, 104 ss.
 • computer program for the processing and visualization of orientation data Tectonics FP
  http://www.tectonicsfp.com/Tectonics-FP-Software/View-category.html
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak