Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prospecting and mineral exploration
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-204-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provide advance knowledge about methods, strategy and techniques using in mineral prospecting and exploration.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have a knowledge on principles and methodology of conducting geology works. GES2A_W04 Egzamin,
Projekt
M_W002 Student have a knowledge on prospecting geology. GES2A_W05 Egzamin,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GES2A_U01 Projekt
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. GES2A_U03 Egzamin,
Projekt
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. GES2A_U11, GES2A_U10 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on principles and methodology of conducting geology works. + - - - - - + - - - -
M_W002 Student have a knowledge on prospecting geology. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. + - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Strategy and policy applied to prospecting of mineral deposits. Influence of world market on mineral prospecting. Strategy of companies in mineral prospecting. Development and design of prospecting projects. Geological methods applied to mineral prospecting. Mineralogical methods applied in mineral prospecting. Geophysics methods applied in mineral prospecting. Introduction to remote sensing methods. Geochemical methods applied to mineral prospecting, pathfinders. Sampling and analytical methods. Background calculation and interpretation. Soil profiles, weathering.

Zajęcia praktyczne (30h):

How to collect geological data. Practice in sample description. How to collect stream sediments, pan concentrates and soil sampling. Practice in sample preparation. Know-how to applied for concession. Know-how to prepare project of field and laboratory works. Selection of materials for the project. How to collect and select material for the project. Timing of field geological works, and cost calculation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5* exam + 0,5 * practical classes grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student should have already finished Ore Geology or Mineral deposit course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. G.J.S. Govett, 1983: Handbook of Exploration Geochemistry – Vol. 3 Rock geochemistry Mineral Exploration, 461pp
2. Moon C.J., Whateley M.K.G., Evans A. M., (2006) – Introduction to Mineral Exploration
3. Kearey P., Brooks M., Hill I., (2002) – An Introduction to Geophysical Exploration

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. ĆWIERTNIA, W. ZYGO, A. PIESTRZYŃSKI, J. PIECZONKA – Application of soil geochemistry for ore deposits exploration in arid environment, south Mongolia In: Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych, ed. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : Polish Geological Survey, 2015. — ISBN: 978-83-7863-471-3
T. ĆWIERTNIA, W. ZYGO, J. PIECZONKA – Base metals, geochemical exploration in arid environment, south Mongolia In: Mineral resources in a sustainable world: 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 2015 / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.].
T. ĆWIERTNIA, A. PIESTRZYŃSKI, J. PIECZONKA, W. ZYGO – The composition of spinels from Mongolia, Poland, Ukraine and Cyprus as an exploration tool for Cr-deposits – preliminary study In: Mineral deposit research for a high-tech world, 2013, Uppsala, Sweden : proceedings, Vol. 3 / ed. Erik Jonsson et al.

Informacje dodatkowe:

Practical classes grade:
0,2*map description + 0,2*rock description + 0,1*presentation +0,5*project