Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ore petrology - advanced
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-207-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students work on microscopes examine samples from various ore deposits and prepare project.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have advanced knowledge on ore petrology necessary for description of processes connected with ore deposits. GES2A_W01 Projekt
M_W002 Student have advance knowledge on ore minerals occurring in selected mineralization types GES2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. GES2A_U02 Projekt
M_U002 Student is able to describe processes connected with mineral deposits using reflected light microscope. GES2A_K01, GES2A_U02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on ore petrology necessary for description of processes connected with ore deposits. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student have advance knowledge on ore minerals occurring in selected mineralization types - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to describe processes connected with mineral deposits using reflected light microscope. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Different ore minerals should be determine by the individual students. Advanced knowledge on mineral processes, structures and textures. Individual project related to the genesis of a selected mineral deposit.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average grade from two Projects

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student must have graduated ore petrology course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pracejus B. (2008) – Ore Minerals Under the Microscope An Optical Guide
2. Ramdohr, P. (1969). The ore minerals and their intergrowths
3. Uytenbogaardt W., Burke E.A.J. (1971) – Tables for microscopic identification of ore minerals
4. Chovan ed. 1994: Ore Textures in the Western Carpathians, Slovak Academy Press, 219p

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

JOANNA KOŁODZIEJCZYK   , JAROSLAV PRŠEK , PANAGIOTIS CH. VOUDOURIS , VASILIOS MELFOS  – Bi-sulphotellurides associated with Pb – Bi – (Sb ± Ag, Cu, Fe) sulphosalts: an example from the Stan Terg deposit in Kosovo. Geologica Carpathica, Volume 68 no. 4, 2017
Jaroslav PRŠEK, Martin Ondrejka, Peter Bačik, Bartosz Budzyń, Pavel Uher – Metamorphic-hydrothermal ree minerals in the Bacúch magnetite deposit, Western Carpathians, Slovakia: (Sr,S)-rich monazite-(Ce) and Nd-dominant hingganite /The Canadian Mineralogist ; ISSN 0008-4476. — 2010 vol. 48 iss. 1, s. 81–94.
A. PIESTRZYŃSKI, M. WENDORFF, M. Letsholo, W. Mackay – Platinum-group minerals in the neoproterozoic stratabound copper-silver mineralisation, the Kalahari Copperbelt, northwestern Botswana / South African Journal of Geology ; ISSN 1012-0750. — 2015 vol. 118 iss. 3, s. 275–284.
Jeleň S., Pršek J., Kovalenker V. A., Topa D., Sejkora J., Števko M., Ozdín D., 2012: Bismuth sulfosalts of the cuprobismutite, pavonite and aikinite series from the Rozália mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. Can. Mineral., 50, 325-340.
Kołodziejczyk J., Prsek J., Asllani B., Maliqi F., 2016: The paragenesis of silver minerals in the Pb−Zn Stan Terg deposit, Kosovo: an example of precious metal epithermal mineralization Geology, Geophysics & Environment 42, 1, 19–29s.
Kołodziejczyk J. Prsek J., Voudoris P., Melfos V., Asllani B., 2016: Sn-bearing minerals and associated sphalerite from lead-zinc deposits, Kosovo: an electron microprobe and LA-ICP-MS study. Minerals, 6, 2, 42, 1–17
Kołodziejczyk J., Prsek J., Melfos V., Voudoris P. Ch., Maliqi F., Kozub-Budzyń G., Bismuth minerals from the Stan Terg deposit (Trepça, Kosovo) 2015: Neues Jahrbuch für Mineralogie.Abhandlungen ; vol. 192, 3, 317–333.

Informacje dodatkowe:

Brak