Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prefeasibility study and exploration reporting
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-208-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Prefeasibility study and exploration reporting

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 gets knowledge of prospecting geology, exploration results and resource/reserve estimation. GES2A_W04, GES2A_W05 Kolokwium
M_W002 knows and understands economic and financial aspects of reserve volumes evaluation. GES2A_W10, GES2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GES2A_U01 Prezentacja
M_U002 can interpret and apply rules of CRIRSCO family reporting standards. GES2A_U01 Kolokwium
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. GES2A_U09, GES2A_U11, GES2A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 can collaborate to resolve some mineral asset reporting and evaluating problems. GES2A_K03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 gets knowledge of prospecting geology, exploration results and resource/reserve estimation. - - - - - + - - - - -
M_W002 knows and understands economic and financial aspects of reserve volumes evaluation. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. - - - - - + - - - - -
M_U002 can interpret and apply rules of CRIRSCO family reporting standards. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 can collaborate to resolve some mineral asset reporting and evaluating problems. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (45h):

Report in geology. Standards in use (JORC code and other international codes). Reason of using them, differences, advantages. Competent person definition. Technical report assemblage.
Jorc Code statement:
• estimating resources – importance of tonnage/grade,
• competent person,
• guidelines for exploration results,
• mineral resources and ore reserves reports,
• quality assurance (QA) and quality control (QC),
• scoping study/prefeasibility/feasibility study.

Working with examples. Problems and solutions.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

To complete the course one needs to pass mid- and end-term tests (getting positive grade) and give at least one individual and some collective presentations. The test grade is arithmetic mean of 3 chances. Remark: if someone gets 4.5 or 5.0 from some of the trials, the test-grade mean is brought up – respectively – by 0.2 and 0.3.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

project grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence in classes – possibilities and forms of catching up are within the competence of a tutor, subject to resultant Studies Statutes notations.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

CAMSANI F. 2011 – The UNFC-2009 and its Aligned Codes: CRIRSCO Template and PRMS. CRIRSCO, http://www.crirsco.com/news_items/6_UNFC-2009.pdf.
CRIRSCO 2013 – International Reporting Template for the Public Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves. ICMM.
JORC Code, 2012 – Joint Ore Reserves Committee (2012 edition). The JORC code and guidelines. Australasian
code for reporting of exploration results, mineral resources and ore reserves. Prepared by the Australasian
Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council
of Australia; www.jorc.org.
MALUKHIN G. 2014 – Integration of Russia into the International Reporting System. CRIRSCO, http://www.crirsco.com/docs/4_Russia_G_Malukhin.pdf.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Saługa P.W., Kamiński J., 2016 – Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic process. [in:] Mineral Resources Management, vol. 32/1, p. 25-39
Galos K. , Nieć M., Saługa P.W., Uberman R., 2015 – The Basic Problems of Mineral Resources Valuation Methodologies within the Framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts. [in:] Mineral Resources Management, vol. 31/04, p. 5-20
Birtles A., Dean R., Norman P., Shelton P., Kicki J., Kopacz M., Sobczyk E.J., Dyczko A., Jarosz J., Saługa P., Ozga-Blaschke U., Polak R., Sypniowski Sz., 2013 – Jastrzębska Spółka Węglowa SA Mineral Expert’s Report (AD 2013). Wardell-Amstrong/IGSMiE PAN. JSW SA, Jastrzębie-Zdrój. Arch. JSW SA, IGSMiE PAN, Kraków (available online)
Saługa P., 2009 – OCENA EKONOMICZNA PROJEKTÓW I ANALIZA RYZYKA W GÓRNICTWIE. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823;
Saługa P.(eds) – Polish CODE FOR THE VALUATION OF MINERAL ASSETS (The POLVAL Code) – 2008 Edition. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin in cooperation with EJB Publishing House, Kraków (access online)

Informacje dodatkowe:

Allowable absence – besides sick-notes – 2 classes (i.e. 6 academic hours).