Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied Field Techniques in Economic Geology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-301-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provide practical approach to mineral exploration techniques.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. GES2A_W05, GES2A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GES2A_U01, GES2A_U09, GES2A_U08, GES2A_U11 Projekt
M_U002 Student is able to choose and use proper methods and techniques for exploration to mineral deposits. GES2A_K01, GES2A_U08, GES2A_U02, GES2A_U03, GES2A_U12 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. GES2A_K03, GES2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to choose and use proper methods and techniques for exploration to mineral deposits. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (30h):

1. FIELD EQUIPMENT AND SAFETY
2. RECORDING NUMERICAL DATA AND USE OF INSTRUMENTS IN THE FIELD
3. SAMPLING
– Selecting and labelling samples
– Stream sediment sampling
– Soil sampling
– Heavy Mineral Concentrate (HMC) sampling
– Rock chip sampling
4. DATA ANALYSE

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0,6 * project 1 + 0,4 * test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marjoribanks R., (2010): Geological Methods in Mineral Exploration and Mining;
2. Coe A. L., (2010): Geological Field Techniques;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. ĆWIERTNIA T., PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKI A., Wnęk P., ZYGO W.,: Application of pan concentrate analyses in exploration for metalliferous deposits in Mongolia] / W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 31.
2. ĆWIERTNIA T., PIECZONKA J., ZYGO W.,:Base metals, geochemical exploration in arid environment, south Mongolia / W: Mineral resources in a sustainable world: 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — S. 1165–1168. W bazie Web of Science ISBN: 978-2-85555-066-4

Informacje dodatkowe:

Brak