Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc project
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-303-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student collects data from necessary scientific publications and during MSc field works. Student prepare his thesis on particular topic.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to write MSc thesis in the field of mining and geology. Present work thesis, perform analytical works, collect data, discussed results. GES2A_U09 Praca dyplomowa
M_U002 Student is able to prepare presentation in the field of MSc thesis and perform discussion GES2A_U10 Prezentacja
M_U003 Student is able to collect data in the field of MSc thesis from scientific publications, databases and other sources. GES2A_U01 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student preparing MSc thesis thinks and acts in creative way, is also able to determine priorities necessary to accomplished the task GES2A_K03, GES2A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Student is able to write MSc thesis in the field of mining and geology. Present work thesis, perform analytical works, collect data, discussed results. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to prepare presentation in the field of MSc thesis and perform discussion - - - - - - - - - - -
M_U003 Student is able to collect data in the field of MSc thesis from scientific publications, databases and other sources. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student preparing MSc thesis thinks and acts in creative way, is also able to determine priorities necessary to accomplished the task - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 527 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 445 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final assessment of the second degree final exam is a weighted average of:
a / assessment of the thesis, which is the arithmetic mean of work issued by the promoter and the reviewer (with a weight of 0.2),
b / average ratings of the study (with a weight of 0.6),
c / MSc final exam grade, as determined by the commission, which is the arithmetic mean of the written final MSc exam, MSc thesis presentation and answers to questions related to work (with a weight of 0.2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Passed all second degree courses.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak