Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mineral Economics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-307-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Fundamentals of microeconomics & commodity markets. Specifics of mineral sector. International reporting of resources/reserves. Evaluation of exploration and mining projects.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows basic economic rules that help understanding of economic and policy issues associated with the production and use of mineral commodities GES2A_W08, GES2A_W06 Kolokwium
M_W002 Students knows methods of evaluating mineral projects Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can apply discounted cash flow analysis in mineral project evaluation GES2A_U07, GES2A_U12, GES2A_U11 Projekt
M_U002 Student can assess mineral resource/reserve volumes in Polish vs. international classifications Kolokwium
M_U003 Student can judge risk-adjusted discount rate depending on development stage of mineral project GES2A_U01 Kolokwium
M_U004 Student can analyse macro- and microeconomic impacts on mineral business activities Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can use professional English terminology in discussions on mineral economics Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows basic economic rules that help understanding of economic and policy issues associated with the production and use of mineral commodities - - - - - + - - - - -
M_W002 Students knows methods of evaluating mineral projects - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can apply discounted cash flow analysis in mineral project evaluation - - - - - + - - - - -
M_U002 Student can assess mineral resource/reserve volumes in Polish vs. international classifications - - - - - + - - - - -
M_U003 Student can judge risk-adjusted discount rate depending on development stage of mineral project - - - - - + - - - - -
M_U004 Student can analyse macro- and microeconomic impacts on mineral business activities - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can use professional English terminology in discussions on mineral economics - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

weighted average: 35% 1st test, 35% 2nd test, 30% project

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

General knowledge about mineral activities (prospecting, exploration, development, mining, mine closure) and mineral resources/reserves estimation

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gocht W.R., Zantop H., Eggert R.G.: „International Mineral Economics”, Springer-Verlag, 1988,
2. JORC – Joint Ore Reserves Committee: “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves”, http://www.jorc.org/docs/jorc_code2012.pdf
3. Rudenno V.: “The Mining Valuation Handbook: Mining and Energy Valuation for Investors and Management”, Wiley, 4th Edition,
4. Runge I.C.: „Mining Economics and Strategy”, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., Littleton, Colorado, 1998,
5. Smith L.D.: „Discount Rates and Risk Assessment in Mineral Project Evaluations”, Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry), 1994,
6. Torries T.F.: „Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions”, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 1998.
7. VALMIN Committee: “Australasian Code for the Public Reporting of Technical Assessments and Valuations of Mineral Assets (VALMIN Code)”, http://www.valmin.org/docs/VALMIN_Code_2015_final.pdf,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wanielista K. (red.), Kicki J., Kopacz M., Saługa P., Jarosz J., Sobczyk J., Dyczko A., Włoch D., 2007 – NOWA STRATEGIA KREOWANIA RYNKOWEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 181;
Mucha J., Nieć M., Wasilewska M., Sobczyk E.J., Saługa P., 2007 – DOKŁADNOŚĆ SZACOWANIA ZASOBÓW WĘGLA KAMIENNEGO JAKO ELEMENT OCENY RYZYKA INWESTYCYJNEGO. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kraków 2007, pp. 119;
Saługa P. (red.), Byrska-Rąpała A., Dzieża J., Galos K., Glapa W., Kicki J., Mazurek S., Nieć M., Paulo A., Pietkiewicz P., Sadecki Z., Strzelska-Smakowska B., Uberman Rb., Uberman Rd., Wirth H., 2008 – KODEKS WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN POLVAL – edycja 2008. Wyd. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin we współpracy z Wydawnictwem EJB, Kraków, pp. 39;
Saługa P., 2009 – OCENA EKONOMICZNA PROJEKTÓW I ANALIZA RYZYKA W GÓRNICTWIE. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823;
Wanielista K. (red.), Kicki J., Saługa P., Kopacz M., Jarosz J., Stopkowicz A., Dyczko A., 2010 – RACHUNEK EKONOMICZNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM. EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ZASOBAMI ZŁÓŻ KOPALIN STAŁYCH. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 323;
Saługa P., 2011 – ELASTYCZNOŚĆ DECYZYJNA W PROCESACH WYCENY PROJEKTÓW GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269;
Kulczycka J. (red.), Pietrzyk-Sokulska E., Koneczna R., Galos K., Lewicka E.: SUROWCE KLUCZOWE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. Wydawnictwo iGSMiE PAN, pp. 164, Kraków 2016;
Wirth H., Kulczycka J., Hausner J., Koński M.: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: COMMUNICATION ABOUT SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE BY LARGE AND SMALL COPPER MINING COMPANIES. Resources Policy, 49 (2016), p. 53-60.

Informacje dodatkowe:

Brak