Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied computing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-103-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student using different software is able to visualize different kind of geological data.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have advanced knowledge neccessary for applied geology calculations. GES2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student have knowledge on software tools used in geology. GES2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to use advanced software for solving geological problems. GES2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student is able to evaluate usefulness of new geological software. GES2A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge neccessary for applied geology calculations. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student have knowledge on software tools used in geology. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use advanced software for solving geological problems. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to evaluate usefulness of new geological software. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

Introduction and presentation of Surfer, Voxler, MineScape, Excel.
Surfer, MineScape: map and sections drawing and exercises on real geology data.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average from 2 parts.
1 part: 0,5*test1 + 0,5*test2
2 part: 0,5*test1 + 0,5*test2

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student should already have a knowledge on geology and basic statistic/geostatistic, computer science course passed.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Surfer, Grapher, Voxler and MIneScape tutorials available with software

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. ZYGO, T. ĆWIERTNIA, A. GĄDEK – Modelling of the Kupferschiefer type deposit – the influence of cell size in model effectivity / In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada: Society for Geology Applied to Mineral Deposits,
H. D. Van, C. N. Dinh and W. Zygo – 3D model of Sin Quyen iron oxide copper deposit in Lao Cai, North Vietnam, AG 2018 : 4th international conference on Applied Geophysics, Cracow, Poland, June 28-29, 2018, ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 66 art. no. 01013, s. 1–10;

Informacje dodatkowe:

If student is absent on test or received grade 2.0 then another date for test should be establish with the teacher.