Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied geophysics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-104-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Applied geophysics

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have a advanced knowledge on geophysics. GES2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student have a knowledge on basic methods and tools used in geophysics. GES2A_W08, GES2A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student use advanced methods and tools in geophysics field works. GES2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student is able to choose the right proper geophysical method or tool and evaluate its usefulness. GES2A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have a advanced knowledge on geophysics. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student have a knowledge on basic methods and tools used in geophysics. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student use advanced methods and tools in geophysics field works. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to choose the right proper geophysical method or tool and evaluate its usefulness. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

General information about the relationships between physical parameters of rocks and geophysical (physical) fields observed in rock formation by geophysical methods (gravity, magnetics, geoelectrics, seismics, magnetotellurics, well logging) – 2; gravity & magnetics – selection and matching of data acquisition methods to geological task, interpretation in aspects to get the geometry and depth of body causing anomalies and reliable petrophysical parameter (bulk density, magnetic sussceptibility) 3, geoelectrics – resistivity anomaly from rock formation (sandstone, limestone, gypsum, anhydrite, salts, coals, metallic ores, magmatic rocks), influence of formation water resistivity on the anomalies, methodology of geoelectrical measurement to assess the proper data to get information about the thickness and geometry (dip and strike) of raw material – 3, seismics as the basic geophysical method to get the structural information of stratas containing raw materials, rules of structural interpretation in seismics for hydrocarbon prospecting, coal investigations and rock materials investigations 3, magnetotellurics in structural geology – 2, well logging – various type of logs applied to get the lithology-porosity solution in terrygenic rocks and carbonates, special logs for information about ore body in rock formation, methodology of logs interpretation to get the parameters (geometrical and petrophysical) of ore body and surrounding rocks -2.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Presentation of selected field examples and results of interpretation according the tasks proposed in lecture, discussions

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5* lectures test result + 0,5 * classes test result

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kearey P., Brooks M., Hill I., (2002) – An Introduction to Geophysical Exploration

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak