Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining engineering for geologists
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-107-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Mining engineering for geologists

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have advanced knowledge on geology of selected deposits. GES2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student have advanced knowledge on mining engineering. GES2A_W05, GES2A_U04 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. GES2A_W07 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to propose improvements for existing technical processes used in mining. GES2A_U06 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on geology of selected deposits. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student have advanced knowledge on mining engineering. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to propose improvements for existing technical processes used in mining. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Role of mining activity in economy- genesis, history and nowadays. (2)
2. Influence of geological parameters of rock mass and form of deposits on mining technology selection. (2)
3. Seam and its geometrical parameters. Faults, folds and other and deformation of deposits.. Economic classification of mineral resources. (2)
4. Type of mining activity. Kinds of underground excavations and their functions.(2)
5. Access works in mining for regular and irregular deposits.(2)
6. Borehole drilling and rock winning methods. Rock blasting technology. (2)
7. Mechanization and underground mining methods.(2)
8. Liquidation of extracted areas. Backfilling technology. (2)
9. Fissures and fractures in rock-mass and stability of underground excavation. (2)
10. Geotechnical rock properties, primary and induced stresses in rock-mass. Rock mass classifications. (2)
11. Underground excavation and rock mass pressure. Rock reinforcement methods and support of underground excavations. (2)
12. Methods of monitoring of strata displacement in a mine.(2)
13. Methane and other gases underground – threats and combating the threat. Coal dust and prevention treatment. (2)
14. Mining atmosphere. Mine ventilation methods and air conditioning. Foundations of ventilation calculations. (2)
Natural threats and prevention methods: rock bursting phenomena, water (and mine dewatering), radiation hazard, thermal, roof falls. Underground activity and its impact upon land surface. (2)

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

1. Structure of underground mine – site visit. (8)
2. Determination of deposition of coal seam cut by fault based on core drilling data. Map of seam and simplified project of access works and excavations in underground mine. (10)
3. Design of blasting pattern. (4)
4. Selection of arch-yield support based on limiting outline criterion.(4)
Use of geotechnical classification method for rock bolting. (4)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,6* exam + 0,4 * classes test result

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak