Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer modelling
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-202-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provide advance knowledge about building an geological models.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have necessary knowledge needed for performing advanced calculations for deposit modeling. GES2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student have a knowledge of using advanced computer software used in earth sciences. GES2A_W03 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GES2A_U01 Projekt
M_U002 Student is able to design mining works for ore deposit using advanced computer software. GES2A_U02, GES2A_U04 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have necessary knowledge needed for performing advanced calculations for deposit modeling. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student have a knowledge of using advanced computer software used in earth sciences. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to design mining works for ore deposit using advanced computer software. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Presentation of software used in geology 2D- 3D- 4D modelling. Problems and purpose of using, construction of data base.
Introduction to construction of deposit model. Preparing data base, handling data.

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

Using MineScape software for deposit modelling. Importing data, handling data, creating post maps, cross-sections, grid maps, bulding stratygraphy model and block model, resources evaluating.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5*test + 0,5*test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student should already have a knowledge on geology and basic statistic/geostatistic, computer science course passed

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. E. Rossi, C. V. Deutsch – Mineral Resource Estimation Springer 2014
Technical reports from different projects available in internet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. ZYGO, T. ĆWIERTNIA, A. GĄDEK – Modelling of the Kupferschiefer type deposit – the influence of cell size in model effectivity / In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada: Society for Geology Applied to Mineral Deposits;
H. D. Van, C. N. Dinh and W. Zygo – 3D model of Sin Quyen iron oxide copper deposit in Lao Cai, North Vietnam, AG 2018 : 4th international conference on Applied Geophysics, Cracow, Poland, June 28-29, 2018, ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 66 art. no. 01013, s. 1–10;

Informacje dodatkowe:

If student is absent on test or received grade 2.0 then another date for test should be establish with the teacher.