Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining geology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-205-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bielowicz Barbara (bbiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Mining geology

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have a knowledge on GY sampling method GES2A_W05 Egzamin
M_W002 Student has a knowledge on international deposits classification GES2A_W05, GES2A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to plan and perform sampling and estimate error value of sampling method GES2A_U07 Projekt
M_U002 Student is able to estimate deposit resources and error value of estimation GES2A_U10, GES2A_U09 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on GY sampling method + - - - - - + - - - -
M_W002 Student has a knowledge on international deposits classification + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan and perform sampling and estimate error value of sampling method + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to estimate deposit resources and error value of estimation + - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Goals and methodology of mining geology. Classification of deposit models and methods of their reconnaissance. Geological mapping of deposits (direct and indirect). Sampling of deposit in underground workings, drill-holes, open pits, dumps (type of sampling: channel sampling – chip sampling – grab sampling – bulk sampling – drill core sampling, geometry and spacing of samples, Gy’s theory of sampling, sampling errors). Deposit parameters (thickness, grade, bulk density, accumulation, geologic and value continuity, interpolation with inverse distance weighting methods, contouring). Statistical analysis of variability and reliability of parameters values (exploratory data evaluation, histograms, distributions, classic statistical parameters, linear correlation and regression, multiple regression). Ore – resources (reserves) evaluation by classical (traditional) methods (method of: sections, isolines, triangles, polygons, statistical). Introduction to geostatistical ore- resources (reserves) estimation (semivariograms, model fitting, point and block kriging, volume – variance relationship, selective mining units, grade – tonnage curve). Classification of resources and reserves of deposit (polish classification, JORC code, three-dimensional United Nations Framework Classification).

Zajęcia praktyczne (15h):
 1. Strategy of deposit sampling in underground workings and open pits. Sampling protocol. Calculation of fundamental errors according to Gy’s formula. Assessment of random and systematic errors of sampling and assaying. Contour maps of deposits parameters using deterministic and geostatistical interpolators. Statistical characteristics of deposit parameters variability. Contouring of economic deposits in plane and vertical profile. Statistical and geostatistical methods of resource calculation, confidence intervals. Classical methods of resource estimation: methods of polygons, sections, isolines. Grade-tonnage curve.

 2. Field trip

  Field trip to the bituminous coal mine allowing the students to become familiar with the duties of mining geologists, to measure stratigraphic sections, and collect the samples. The students are required to submit a field trip report.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

average grade from projects, field trip report and exam

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student must have graduated ore petrology course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marjoribanks R., – Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Barbara BIELOWICZ, Jacek R. Kasiński (2014) – The possibility of underground gasification of lignite from Polish deposits /International Journal of Coal Geology ; vol. 131, s. 304–318.
Barbara BIELOWICZ (2012) – Petrographic composition of Polish lignite and its possible use in a fluidized bed gasification process / International Journal of Coal Geology ; vol. 116–117, s. 236–246.
Barbara BIELOWICZ (2012) – A new technological classification of low-rank coal on the basis of Polish deposits / Fuel : the science and technology of fuel and energy ; vol. 96, s. 497–510.

Informacje dodatkowe:

Brak