Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geology of the World
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-206-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This module makes the student aware of the features that characterise broad regional and global-scale rock units and geotectonic provinces, as well as their evolution in time and space.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the mantle-crust interactions, principles of plate tectonics, geodynamics of the lithosphere, and the classification and origins of its component crustal provinces GES2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student knows the evolution of the Archaean crust: cratonic nuclei, greenstone belts: rock successions, intrusive relations and preservation of stratigraphy; models of evolution and cratonisation GES2A_W01, GES2A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student knows Proterozoic crustal evolution - layered igneous complexes, orogenic belts and forelands, cratonisation; the Rodinia Supercontonent. Specific problems of the Precambrian stratigraphy and economic deposits GES2A_W01, GES2A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Student knows the crustal evolution in the Phanerozoic; Gondwana and Pangea assembly and break-up; the main stages of geotectonic evolution and related regional units GES2A_W01, GES2A_W07 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student has the ability to analyse the regional crustal features/units and their relations and evolution In time and space, and Has the ability to creatively expand his/her knowledge of broad-scale regional geology GES2A_U01, GES2A_K02, GES2A_W01, GES2A_U08 Esej,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the mantle-crust interactions, principles of plate tectonics, geodynamics of the lithosphere, and the classification and origins of its component crustal provinces + - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows the evolution of the Archaean crust: cratonic nuclei, greenstone belts: rock successions, intrusive relations and preservation of stratigraphy; models of evolution and cratonisation + - - - - + - - - - -
M_W003 Student knows Proterozoic crustal evolution - layered igneous complexes, orogenic belts and forelands, cratonisation; the Rodinia Supercontonent. Specific problems of the Precambrian stratigraphy and economic deposits + - - - - + - - - - -
M_W004 Student knows the crustal evolution in the Phanerozoic; Gondwana and Pangea assembly and break-up; the main stages of geotectonic evolution and related regional units + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to analyse the regional crustal features/units and their relations and evolution In time and space, and Has the ability to creatively expand his/her knowledge of broad-scale regional geology - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Earth’s origin and structure. Principles of plate tectonics; crustal tectonic provinces, their features and evolution. Wilson Cycle. Global tectonics: growth of continents; cratonisation and orogenesis; continental assembly and dispersal; global stages of cratonisation through geological time.
Evolution of the early crust in the Archaean – cratonic nuclei; greenstone belts: rock successions, intrusive relations and preservation of stratigraphy; models of evolution and cratonisation. The Barberton Greenstone Belt. Granitoid-greenstone terrains of the Kaapvaal, Zimbabwe and Pilbara Cratons, and the Canadian Shield. The Isua Greenstone Belt and the earliest signs of life. Polymetamorphic terrains, orogenesis and craton deformations: the Limpopo Belt. The Witwatersrand Supergroup – foreland sedimentation and gold deposits.
Proterozoic crustal evolution. Layered igneous complexes: Bushveld Complex; Great Dyke. Assembly and breakup of the Rodinia Supercontinent. Grenvillean/Kibaran orogeny. Orogenic belts: Magondi, Namaqua-Natal belts, Pan-African-Brasiliano belts system, and their correlatives – tectonic evolution and basin reconstructions; igneous processes. Ore-bearing, syn-rift sedimentary complexes in the Katangan-Damara belt. Controversy of the global “Snowball Earth” glaciations.
Phanerozoic – the assembly of Gondwana; the Karoo Supergroup (and pan-Gondwana age equivalent units): plate tectonic controls on basin tectonics, climate and sedimentation in foreland and intracratonic basins; flood basalts. Assembly of the Pangaea Supercontinent (Gondwana+Euramerica+Siberia) and its break-up. Caledonides. Hercynian/Variscan-Alleghenian orogeny. The Laramide Orogeny. The Alpine orogens – geology of the component orogenic belts. Outline of geology of the Himalaya. The Andes: diachronous subduction; subduction of ridges, volcanic arcs, and flat slabs. Ongoing rifting of the African Craton.
Selected problems, for example: kimberlites – occurrences, economic aspects and plate tectonic constraints; Creatceous-to-Recent sedimentation in a continental-scale intracratonic basin: the Kalahari Beds.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Selected papers and literature study leading to presentations on important elements of global geology. Especially devoted to the regions illustrating crucial stages and turning points of the Wilson Cycle and its variants.
Evolution of the cratonic nuclei and greenstone belts with examples. The Isua Greenstone Belt and the earliest signs of life. Craton deformations and comparisons between the Archaean and younger orogenicd belts.
Proterozoic crustal evolution and selected igneous units, e.g. the Great Dyke. Assembly and breakup of supercontinents and role of orogens and their forelands in inter-continental correlations. Pan-African-Brasiliano belts system, and their correlatives – tectonic evolution and basin reconstructions; igneous processes. Interactions of continetal and oceanic crustal units, e.g S America and Pacific plates. Global tectonics and economic deposits.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,8*test result + 0,2 * essay and presentation result

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Student must have passed successfully all the courses that precede this one
• Basic knowledge of English (read, written and spoken)
• Ability to analyse and synthesise the provided geological material/data: texts, maps, diagrams etc.
• Basic software (MS Office package, Corel Draw)
• All presentations and written matters will be in English

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Windley, B.F., 1995. The evolving continents. Wiley Science. p. 526.
2. Goodwin, A.M., 2000. Principles of Precambrian Geology. Academic Press, p. 327.
3. Bally, A., Roberts, D.G., 2010. Phanerozoic Regional Geology of the World. Elsevier Science & Technology, p. 675.
4. Kearey, P., Klepeis, K.A., Vine, F.J., 2009. Global Tectonics. John Wiley & Sons, p. 496
5. Mizerski, W., 2006. Geologia regionalna kontynentów. PWN, Warszawa, p. 305.
6. Golonka, J., 2000. Cambrian-Neogene Plate Tectonic Maps. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wendorff, M., 2011. Tectonosedimentary expressions of the evolution of the Fungurume foreland basin in the Lufilian Arc, Neoproterozoic-Lower Palaeozoic, Central Africa. In: D. van Hinsbergen, S.J.H. Buiter, T.H. Torsvik, C.H. Gaina and S.J. Webb (Editors), Out of Africa: a synopsis of 3.8 Ga of Earth History. Geological Society of London, Special Publications, Vol. 357. The Geological Society, London, pp. 69-83.
Wendorff, M. and Key, R.M., 2009. The relevance of the sedimentary history of the Grand Conglomerat Formation (Central Africa) to the interpretation of the climate during a major Cryogenian glacial event. Precambrian Research, 172: 127-142.
Wendorff, M., Radwański, L. and Papiernik, B., 2013. Modelling of distribution and geometry of lithological complexes of the Ecca Group (the Karoo Supergroup) in SW Botswana. Geology, Geophysics and Environment, 39(1): 55-69.

Informacje dodatkowe:

Brak