Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geometallurgy and mineral processing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
BGES-2-209-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Geologia Stosowana
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Geometallurgy and mineral processing

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe operacje przeróbki surowców możliwe do wykorzystania do danego typu złoża GES2A_W02, GES2A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna jednostkowe operacje przeróbcze dające możliwość uwolnienia zrostów ziaren mineralnych i przeprowadzenia do koncentratu składników użytecznych GES2A_W06, GES2A_W05, GES2A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Umie posługiwać się narzędziami do opisu i oceny podstawowych procesów jednostkowych w procesie przeróbki surowców GES2A_W03, GES2A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie przygotować i zaprezentować tematykę obejmującą powiązania z dziedzin geologii, górnictwa, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych GES2A_W04, GES2A_W02, GES2A_W09 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość kompleksowego gospodarowania zasobami złóż surowców z uwzględnieniem jakości danej kopaliny i efektów ekonomicznych możliwych do osiągnięcia GES2A_K03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe operacje przeróbki surowców możliwe do wykorzystania do danego typu złoża + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna jednostkowe operacje przeróbcze dające możliwość uwolnienia zrostów ziaren mineralnych i przeprowadzenia do koncentratu składników użytecznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Umie posługiwać się narzędziami do opisu i oceny podstawowych procesów jednostkowych w procesie przeróbki surowców + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przygotować i zaprezentować tematykę obejmującą powiązania z dziedzin geologii, górnictwa, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość kompleksowego gospodarowania zasobami złóż surowców z uwzględnieniem jakości danej kopaliny i efektów ekonomicznych możliwych do osiągnięcia - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 1 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Genesis of term of geometallurgy. Mutual relations between geology mining, processing and dressing mineral raw materials deposits, mainly metal carrying ones in relation to the quantitative and qualitative effects possible to be achieved.
2. Lithological, petrographical composition, level of liberation of metal carrying minerals and influence of these features on methods of useful component recovery.
3. Meaning of geology, mineral processing and dressing in management of primary raw materials resources.
4. Characteristics, occurrence, resources and systematics and conditions of processing operations on example of chosen deposit. Discussion of possible and available technologies of processing and dressing of ore components on chosen example. Evaluation of economic effects.
5. Preparation and presentation of speeches by students widening discussed topics in aspect of chosen mineral raw materials.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Basic concepts used in the processing and processing of raw materials and waste (outcrops, content, participation, analysis). Balancing the products of the chapter.
2. The construction of curves of the grain composition, the use of curves. Efficiency of screening, degree of fragmentation. Comparative characteristics of crushers.
3. Calculation of coordinates of separation curves, construction of curves, calculation of distribution accuracy indicators.
4. Processes of enriching raw materials. Concepts: concentrate, waste, content of useful ingredients, yield, loss, degree of enrichment, degree of impoverishment. Balancing of separation products. Solving tasks.
5. Calculation of coordinates and plotting ensemble of enrichment curves. Evaluation of raw material enrichment.
6. Final test.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark is an average of presented speech on lecture x 0.4 + 0.6 x grade of laboratory exercises. The grade of laboratory exercises is an average of tests x 0.6 + 0.4 x grades of reports.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The subject should be preceded with courses such as: Mathematics, Physics, Chemistry, Basics of Mineralogy and Petrography, Geology of Deposits.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Books:
Drzymała J.: Mineral processing: foundations of theory and practice of minerallurgy, Wrocław, 2007
Wills B., Napier-Mun.: Mineral processing technology, England, 2007
Journals:
Physicochemical Problems of Mineral Processing Minerals Engineering
International Journal of Mineral Processing
Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Agnieszka SUROWIAK, Tomasz NIEDOBA, Calculation of liberation efficiency index on the basis of multidimensional coal characteristics, Physical Separation’13 June 20–21, 2013, Falmouth, UK.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Comparative assessment of spearation efficiency in jigging, Physical Separation’13 : June 20–21, 2013, Falmouth, UK.
Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK, Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2013 vol. 58 no. 4, s. 1209–1220.
Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Selection of statistical method of separation curves approximation for various processes of mineral processing, Proceedings of XV Balkan mineral processing congress : Sozopol, Bulgaria, June 12–16, 2013, Vol. 2 / eds. Ivan Nishkov, Irena Grigorova, Dimitar Mochev ; University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”. S. 679–683.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold’s number —Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282.
Agnieszka SUROWIAK, Wpływ rozkładu gęstości ziaren na rozkład ich prędkości opadania dla wąskich klas ziarnowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management, 2014 t. 30 z. 1, s. 105–122.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of irregular particles for high values of the Reynold’s number —Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 2, s. 553–562.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, A physical model of separation process by means of JIGS, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016 vol. 52 iss. 1, s. 228–243.
M. BROŻEK, A. SUROWIAK, A. Jarosiński Beneficiation of chromium waste by means of magnetic and gravitational separation – Odzysk chromu z odpadów chromowych z wykorzystaniem separacji magnetycznej i grawitacyjnej, Archives of Metallurgy and Materials, Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2015 vol. 60 iss. 3, s. 1737–1744.

Informacje dodatkowe:

The necessary conditions to pass the subject are:
1. Preparation according to the instructions given by the teacher and passing positively of laboratory exercises.
2. Presence at all laboratory classes.
The necessary conditions to pass the lecture are:
1. Preparation according to the instructions given by the teacher and presentation of the speech enlarging topics of the lectures and passing it positively.
Lack of presence on exercises caused by certain circumstances (illness, accident) will be justified and the classes can be done in other day selected by the teacher or in other form provided by the teacher (like presentation of the topic in form of speech).
Lack of presence on 50% of laboratory exercises or more results in lack of classification of the student with reccommendation of repeating classes.