Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria nowoczesnej grafiki komputerowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-105-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Szuba Tadeusz (szuba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć omawiane są teoretyczne zagadnienia i przewidywane kierunki rozwoju nowoczesnej grafiki komputerowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi zrozumieć nowoczesną grafikę komputerową jako metajęzyk, a poszczególne typy grafiki komputerowej jako języki przedmiotowe. INF2A_W07, INF2A_W01 Egzamin
M_W002 Student ma pełne rozeznanie w zakresie obszarów gdzie grafika komputerowa jest wykorzystywana i wie jakie formy grafiki wyewoluowały na danym obszarze. INF2A_W07 Egzamin
M_W003 Student umie przewidzieć potencjalne kierunki rozwoju nowoczesnej grafiki komputerowej. INF2A_W07 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Po tym wykładzie absolwent specjalności jest w stanie zaproponować w potencjalnym miejscu pracy jakie formy grafiki należy tam wykorzystać i jakie mogą być z tego profity. INF2A_U01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi zrozumieć nowoczesną grafikę komputerową jako metajęzyk, a poszczególne typy grafiki komputerowej jako języki przedmiotowe. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pełne rozeznanie w zakresie obszarów gdzie grafika komputerowa jest wykorzystywana i wie jakie formy grafiki wyewoluowały na danym obszarze. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student umie przewidzieć potencjalne kierunki rozwoju nowoczesnej grafiki komputerowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Po tym wykładzie absolwent specjalności jest w stanie zaproponować w potencjalnym miejscu pracy jakie formy grafiki należy tam wykorzystać i jakie mogą być z tego profity. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
Tematyka wykładów

1. Nowoczesna grafika komputerowa jako metajęzyk.
2. Historia powstania i rozwoju grafiki komputerowej.
3. Rodzaje grafiki komputerowej które wyewoluowały w oparciu o obszary zastosowań.
4. Rola „Istoty Rzeczy” obiektu w grafice komputerowej.
5. Metody przechwytywania istoty rzeczy na poziomie kształtu i dynamiki: systemy MoCap.
6. Znaczenie filmu Avatar D. Camerona dla dalszego rozwoju nowoczesnej grafiki komputerowej i technik wizualizacji. Użyta metodologia, warsztat, sposób pracy.
7. Wyspecjalizowane systemy FaceMaker, MotionBuilder, MudBox.
8. Ewolucja grafiki komputerowej w medycynie. Urządzenia skanujące (tomografy), wirtualny człowiek jako obiekt medyczny.
9. Sztuczna Inteligencja w grafice komputerowej – kierunki rozwoju i integracji tych dziedzin.
10. Konstrukcja i wykorzystanie awatarów.
11. Zastosowania wojskowe systemów AI + grafika komputerowa.
12. Tkaniny-moda-człowiek jako kierunek rozwoju grafiki komputerowej.
13. Zależność grafiki komputerowej od dostępnej mocy obliczeniowej. Aktualne trendy. Technologia CUDA.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dostępne trzy terminy egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin teoretyczny 80% obecność na wykładzie 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zapoznanie się z tematyka omawiana na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Slajdy z wykładu udostępniane przez wykładowcę.
GPUGems
Dokumentacja i tutoriale Softimage dostępne via Internet.
Nowoczesna grafika komputerowa rozwija się tak szybko, że nie ma sensu podawać literatury typu książki, bo są one (wszystkie) spóźnione ok. 10 lat w stosunku do tego co funkcjonuje w Softimage i co jest pokazywane na wykładach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szuba T., Byrski J.: Wizualizacja i symulacja w Autodesk Softimage 2011 samo-budującego się mostu wojskowego. Konferencja i konkurs Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, 2016
Szuba T., Byrski J.: Model symulacyjny inteligentnego mostu wojskowego przy wykorzystaniu oprogramowania Autodesk Maya 2018. Forum Przemysłów Obronnych PL-USA, 23 maja 2018. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Wykład musi być aktualizowany co rok, ok. 20% treści.