Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika publikacyjna 2D
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-109-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Byrski Jędrzej (jbyrski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z oprogramowaniem CorelDraw w zakresie grafiki wektorowej 2D

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tworzeniem grafiki 2D INF2A_W04, INF2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student dysponuje wiedzą na temat metod tworzenia rysunków wektorowych INF2A_W07, INF2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student dysponuje wiedzą dotyczącą metod obróbki map bitowych w grafice rastrowej INF2A_W07, INF2A_W02, INF2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać wszystkie podstawowe funkcje pakietu graficznego Corel Draw na potrzeby tworzenia grafiki ilustracyjnej 2D INF2A_U01, INF2A_U06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi tworzyć ilustracje metodami grafiki wektorowej INF2A_U05, INF2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi przeprowadzić obróbkę map bitowych metodami grafiki rastrowej INF2A_U04, INF2A_U03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna rolę wektorowej i rastrowej grafiki publikacyjnej 2D we współczesnej rzeczywistości INF2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tworzeniem grafiki 2D - - + + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą na temat metod tworzenia rysunków wektorowych - - + + - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą dotyczącą metod obróbki map bitowych w grafice rastrowej - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać wszystkie podstawowe funkcje pakietu graficznego Corel Draw na potrzeby tworzenia grafiki ilustracyjnej 2D - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć ilustracje metodami grafiki wektorowej - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić obróbkę map bitowych metodami grafiki rastrowej - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna rolę wektorowej i rastrowej grafiki publikacyjnej 2D we współczesnej rzeczywistości - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
Obsługa pakietu CorelDRAW

W ramach zajęć studenci realizują szereg ćwiczeń praktycznych mających na celu zapoznanie z obsługa pakietu Corel Draw, miedzy innymi:
1. Zapoznanie się z możliwościami i środowiskiem pracy pakietu graficznego Corel Draw.
2. Wprowadzenie do podstawowych zasad tworzenia rysunku wektorowego.
3. Metody rysowanie obiektów wektorowych.
4. Tworzenie kopii obiektów.
5. Zmiana kolejności występowania obiektów.
6. Przykładowe proste rysunki wektorowe.
7. Narzędzia inteligentnego rysowania i wypełniania obiektów.
8. Nadawanie wypełnień i konturów obiektom wektorowym.
9. Wypełniania tonalne.
10. Wypełnienia deseniem.
11. Wypełnienia teksturą.
12. Wypełnienia interakcyjne.
13. Przekształcenia geometryczne obiektów wektorowych.
14. Wykorzystanie prowadnic, siatki i prowadnic dynamicznych.
15. Modyfikacje kształtu obiektów.
16. Pędzel rozmazujący i chropowaty.
17. Łączenie obiektów.
18. Edycja linii krzywych.
19. Narzędzia interakcyjne pakietu Corel Draw.
20. Zasady rysowania i przekształcania linii krzywych.
21. Praca z tekstem akapitowym i ozdobnym.
22. Przycinanie obiektów.
23. Metamorfozy obiektów.
24. Tworzenie obrysów obiektów.
25. Nadawanie obiektom efektów głębi.
26. Wykorzystanie gotowych środków artystycznych.
27. Przetwarzanie map bitowych w pakiecie Corel Draw.
28. Kadrowanie obrazów.
29. Zastosowanie efektów soczewek.
30. Zawansowane efekty tekstowe.
31. Wykorzystanie gotowych szablonów.
32. Praca z warstwami projektu.

Ćwiczenia projektowe (28h):
Realizacja projektów graficznych

W ramach ćwiczeń projektowych studenci będą mieli za zadanie samodzielne opracowanie za pomocą pakietu graficznego Corel Draw szeregu projektów związanych z publikacyjną grafiką 2D, których celem jest wykorzystanie poznanych technologii i narzędzi w praktyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecności na zajęciach, realizacja ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie i oddanie zadanych projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych, przy czym obie oceny muszą być pozytywne (co najmniej 3.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć w ramach innej grupy, wykonanie ćwiczeń realizowanych na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw grafiki komputerowej, podstaw tworzenia rysunków wektorowych, metod przetwarzania obrazów cyfrowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jankowski M., „Elementy grafiki komputerowej”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006;
Gradias M., „CorelDRAW – książka w kolorze”, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004;
Gajda W., „GIMP – praktyczne projekty”, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Finite memory algorithms for exact state reconstruction / Witold BYRSKI, Jędrzej BYRSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3 s. 167–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.
The improvement of modulating function method for fast identification of parameter faults in linear continuous systems / Witold BYRSKI, Jędrzej BYRSKI
Finite memory non-asymptotic parameter identifier algorithm for detection of model rapid changes and faults / W. BYRSKI, J. BYRSKI / MMAR 2006
Metody i algorytmy ze skończoną pamięcią dla dokładnego odtwarzania stanu — Finite memory algorithms for exact state reconstruction / W. BYRSKI, J. BYRSKI / Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie — 2006 t. 10 z. 3 s. 167–180

Informacje dodatkowe:

Brak