Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Animated 3D graphics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-206-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Byrski Jędrzej (jbyrski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu omawiane są zawansowane zagadnienia związane z tworzeniem animowanej grafiki 3D.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody animacji ruchu w grafice komputerowej, bez względu na charakter obiektu graficznego i typ oprogramowania graficznego. INF2A_W05, INF2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_W002 Wie jak wyglądają etapy tworzenia animowanej grafiki 3D INF2A_W07 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność zrealizowania ruchu w przestrzeni i ruchu typu pracująca maszyna. INF2A_U03, INF2A_U09, INF2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umiejętność generowania ruchu sylwetki i twarzy. INF2A_U03, INF2A_U09, INF2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U003 Umiejętność animowania ruchu cieczy, ognia i dymu. INF2A_U03, INF2A_U09, INF2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umiejętność animowania ruchu obiektów takich jak tkaniny, rośliny i włosy. INF2A_U03, INF2A_U09, INF2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Umiejętność animowania ruchu synchronizowanego (wiele obiektów) i ruchu tłumu. INF2A_U03, INF2A_U09, INF2A_U04 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
70 0 0 28 42 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody animacji ruchu w grafice komputerowej, bez względu na charakter obiektu graficznego i typ oprogramowania graficznego. - - + - - - - - - - -
M_W002 Wie jak wyglądają etapy tworzenia animowanej grafiki 3D - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność zrealizowania ruchu w przestrzeni i ruchu typu pracująca maszyna. - - + + - - - - - - -
M_U002 Umiejętność generowania ruchu sylwetki i twarzy. - - + + - - - - - - -
M_U003 Umiejętność animowania ruchu cieczy, ognia i dymu. - - + + - - - - - - -
M_U004 Umiejętność animowania ruchu obiektów takich jak tkaniny, rośliny i włosy. - - + + - - - - - - -
M_U005 Umiejętność animowania ruchu synchronizowanego (wiele obiektów) i ruchu tłumu. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 70 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
Tematyka laboratorium

W ramach zajęć studenci wykonują szereg praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych zapoznających z podstawami tworzenia komputerowych animacji 3D, w szczególności słuchacze poznają etapy tworzenia takiej animacji:
1. Concept and Storyboards
2. 3D Modeling
3. Texturing
4. Rigging and Skinning
5. Animation
6. Lighting
7. Camera Setting
8. Rendering
9. Compositing and Special VFX
10. Music and Foley
11. Editing and Final Output

W ramach wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych zapoznają się z praktyczną obsługą pakietu do tworzenia animowanej grafiki 3D w szczególności poznają:
1. Podstawowe technik animacji: klatki kluczowe, szkielet obiektu graficznego.
2. Tworzenie prostych kształtów, animacja metodą klatek kluczowych.
3. Operacje boolowskie,
4. Nakładanie materiałów, dodawanie świateł oraz dodatkowych kamer do sceny, tworzenie wynikowego filmu – konfiguracja procesu renderingu
5. Animacja wzdłuż ścieżki.
6. Zastosowanie krzywych, praca z punktami kontrolnymi i kierownicami.
7. Tworzenie obiektów poprzez obrót krzywej wokół osi, środek geometryczny obiektu.
8. Tworzenie obiektów poprzez pokrycie kształtem krzywych reprezentujących przekroje obiektu.
9. Szkielet – podstawy tworzenia i animowania.
10. Powlekanie szkieletu kształtem.
11. Podstawy symulowania zjawisk fizycznych
12. Tworzenie i animowanie tkanin.
13. Efekty cząsteczkowe – podstawy.
14. Efekty cząsteczkowe – nakładanie materiału, symulowanie eksplozji.
15. Podstawy tworzenia włosów.
16. Modelowanie poprzez rzeźbienie
17.Wprowadzenie do edytora skryptów

Ćwiczenia projektowe (42h):
Tematyka projektu

W ramach zajęć student samodzielnie pod nadzorem prowadzącego wykonuje rozbudowany projekt, będacy animacją komputerową 3D, któryego celem jest wykorzystanie poznanych technologii i narzędzi w praktyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność, realizacja ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie samodzielne projektu zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Projekt końcowy 80%, realizacja ćwiczeń laboratoryjnych 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie opuszczonych zajęć w ramach innej grupy, wykonanie ćwiczeń realizowanych na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ze względu na potrzebne duże moce obliczeniowe, przedmiot musi odbywać się w Lab Grafiki wyposażone w silne komputery PC zaprojektowane dla celów grafiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura firmowa dostępna poprzez strony www.
GPUGems

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szuba T., Byrski J.: Wizualizacja i symulacja w Autodesk Softimage 2011 samo-budującego się mostu wojskowego. Konferencja i konkurs Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, 2016.
Szuba T., Byrski J.: Model symulacyjny inteligentnego mostu wojskowego przy wykorzystaniu oprogramowania Autodesk Maya 2018. Forum Przemysłów Obronnych PL-USA, 23 maja 2018. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Brak