Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
EINF-2-209-IO-s Informatyka (Inżynieria oprogramowania i systemów) - stacjonarne studia II stopnia
EELT-2-224-EE-s Elektrotechnika (Elektroenergetyka) - stacjonarne studia II stopnia
EIBM-2-207-EM-s Inżynieria Biomedyczna (Informatyka i elektronika medyczna) - stacjonarne studia II stopnia
EIBM-2-206-BR-s Inżynieria Biomedyczna (Biomechanika i robotyka) - stacjonarne studia II stopnia
EELT-2-209-PT-s Elektrotechnika (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - stacjonarne studia II stopnia
EINF-2-204-SY-s Informatyka (Systemy inteligentne) - stacjonarne studia II stopnia
EAiR-2-109-KS-s Automatyka i Robotyka (Komputerowe systemy sterowania) - stacjonarne studia II stopnia
EIBM-2-214-BN-s Inżynieria Biomedyczna (Bionanotechnologie) - stacjonarne studia II stopnia
EMWT-2-213-s Mikroelektronika w technice i medycynie - stacjonarne studia II stopnia
EAiR-2-109-IO-s Automatyka i Robotyka (Inteligentne systemy sterowania) - stacjonarne studia II stopnia
EINF-2-210-IM-s Informatyka (Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych) - stacjonarne studia II stopnia
EINF-2-210-GK-s Informatyka (Grafika komputerowa) - stacjonarne studia II stopnia
EIBM-2-206-IB-s Inżynieria Biomedyczna (Inżynieria biomateriałów) - stacjonarne studia II stopnia
EELT-2-224-AP-s Elektrotechnika (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - stacjonarne studia II stopnia
EELT-2-215-IE-s Elektrotechnika (Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych) - stacjonarne studia II stopnia
EINF-2-209-SI-s Informatyka (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - stacjonarne studia II stopnia
EELT-2-223-EN-s Elektrotechnika (Energoelektronika i napęd elektryczny) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Specjalistyczne źródła informacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-210-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Chadaj Anna (anna.chadaj@bg.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Prezentacja elektronicznych źródeł informacji dobranych pod kątem kierunku kształcenia; zapoznanie studentów z efektywnym wyszukiwaniem literatury naukowej w e-zasobach i ćwiczenia praktyczne; omówienie podstawowych zasad sporządzania bibliografii załącznikowej do przygotowania prac magisterskich i ćwiczenia praktyczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe źródła informacji z zakresu kierunku studiów i ogólne (wielodziedzinowe) oraz ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad sporządzania opisów bibliografii załącznikowej Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykonać z autopsji opis bibliograficzny artykułu i przekształcić opis dokumentu z bazy danych na opis bibliografii załącznikowej według omówionych zasad Wykonanie ćwiczeń
M_U002 potrafi przeprowadzić poszukiwania tematyczne w specjalistycznych bazach danych Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego śledzenia najnowszych osiągnięć z wybranej dziedziny pod kątem literatury przedmiotu Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe źródła informacji z zakresu kierunku studiów i ogólne (wielodziedzinowe) oraz ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad sporządzania opisów bibliografii załącznikowej - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać z autopsji opis bibliograficzny artykułu i przekształcić opis dokumentu z bazy danych na opis bibliografii załącznikowej według omówionych zasad - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić poszukiwania tematyczne w specjalistycznych bazach danych - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego śledzenia najnowszych osiągnięć z wybranej dziedziny pod kątem literatury przedmiotu - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (3h):
Elektroniczne źródła informacji

Program zajęć :
- omówienie podstawowych zasad sporządzania bibliografii załącznikowej do prac
magisterskich dla różnych typów dokumentów, zgodnie z polską normą
- prezentacja specjalistycznych źródeł informacji (bazy danych, kolekcje czasopism i książek elektronicznych, bazy patentowe i normalizacyjne) właściwych dla kierunku studiów
- zapoznanie studentów z efektywnym wyszukiwaniem literatury naukowej w elektronicznych źródłach informacji
- ćwiczenia praktyczne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zaliczenie przedmiotu będzie miała wpływ aktywność na zajęciach, wykonywanie ćwiczeń praktycznych z poszukiwania literatury w prezentowanych e-zasobach oraz poprawne i terminowe wykonanie zadania domowego zleconego przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na zaliczenie przedmiotu będzie miała wpływ aktywność na zajęciach, wykonywanie ćwiczeń praktycznych z poszukiwania literatury w prezentowanych e-zasobach oraz poprawne i terminowe wykonanie zadania domowego zleconego przez prowadzącego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na zaliczenie przedmiotu będzie miało wpływ uczestnictwo w zajęciach grupowych lub indywidualnych w dodatkowym terminie, wykonywanie ćwiczeń praktycznych z poszukiwania literatury w prezentowanych e-zasobach oraz poprawne i terminowe wykonanie zadania domowego zleconego przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2006
2. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 1998
3. Pełnotekstowe i bibliograficzno-abstraktowe bazy danych, kolekcje czasopism
i książek elektronicznych, bazy patentowe i normalizacyjne subskrybowane przez AGH
4. Świat zbudowany na normach. Podręcznik dla studentów szkół wyższych.
Warszawa 2016
5. Multimedialny pakiet edukacyjny dotyczący własności przemysłowej
http://ippanorama.uprp.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Efektywność szkoleń z zakresu źródeł informacji w opinii studentów AGH : komunikat z badań — / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku / red. nauk. Aneta Januszko-Szakiel. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. — ISBN: 978-83-7571-228-5. — S. 265–274. — Bibliogr. s. 272, Abstr., Aneks

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) — / Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2012 nr 7, ekran 1–8

Szkolenia użytkowników w zagranicznych bibliotekach akademickich : na przykładzie Biblioteki Centralnej Imperial College London — / Danuta TURECKA // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej ; ISSN 1230-5529. — 2009 t. 17 nr 4, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42

Sztuka cytowania źródeł — / Anna CHADAJ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2008 nr 8, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27

Informacje dodatkowe:

Zgłaszanie grup i ustalanie terminów zajęć – w Oddziale Informacji Naukowej BG
(p. 121).