Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie w systemie CAD Catia 5
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-302-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Szuba Andrzej (andrzej.szuba@delphi.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu słuchacze zapoznają się praktycznie oprogramowaniem Catia 5 z jeden z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, tworzenia dokumentacji płaskiej, symulacji metodą elementów skończonych MES oraz programowania obróbki na maszynach numerycznych typu CNC. Oprogramowanie jest najpowszechniej wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza na temat pracy w czołowym systemie CAD - Catia 5. INF2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
M_W002 Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5. INF2A_W07 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność używania systemu CAD Catia 5 nauczona przez „senior designer” z przemysłu. INF2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość istoty systemu pracy zespołowej i międzynarodowej w systemie CAD w dużym ponadnarodowym koncernie. INF2A_K01, INF2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza na temat pracy w czołowym systemie CAD - Catia 5. - - + + - - - - - - -
M_W002 Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność używania systemu CAD Catia 5 nauczona przez „senior designer” z przemysłu. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość istoty systemu pracy zespołowej i międzynarodowej w systemie CAD w dużym ponadnarodowym koncernie. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Tematyka laboratorium

Moduł nr.1 – Informacje ogólne.
1.1 Informacja o prowadzącym.
1.2 Informacja o koncernie Delphi.
1.3 Pochodzenie oprogramowania Catia V5
1.4 O konstrukcji i technologii ogólnie.
Moduł nr.2 – Interfejs w Catia V5.
2.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
2.2 Interfejs w Catia V5 po uruchomieniu.
2.3 Sketcher w Catia V5.
2.4 Podsumowanie.
Moduł nr.3 – Solidy.
3.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
3.2 Co jest potrzebne do budowy solidów.
3.3 Sposób budowania solidów.
3.4 Podsumowanie.
Moduł nr.4 – Powierzchnie.
4.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
4.2 Omówienie rodzajów powierzchni – wstęp teoretyczny.
4.3 Omówienie odpowiedników omówionych powierzchni w Catia V5.
4.4 Modyfikacja i obróbka powierzchni w Catia V5.
4.5 Podsumowanie.
Moduł nr.5 – Drafting.
5.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
5.2 Drafting – omówienie.
5.3 Sposób postępowania przy budowie rysunku 2D.
5.4 Podsumowanie.
Moduł nr.6 – Assembly
6.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
6.2 Assembly – omówienie.
6.3 Sposób postępowania przy budowie assembly.
6.4 Podsumowanie.
Moduł nr.7 Technologia tworzyw sztucznych.
7.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
7.2 Tworzywa sztuczne – ogólne omówienie
7.3 Budowa chemiczna i fizyczna tworzyw sztucznych
7.4 Przegląd podstawowych metod przetwórstwa tworzyw tworzyw sztucznych.
7.5 Sposoby łączenia tworzyw sztucznych oraz ich pokrywania i malowania.
7.6 Ogólne wytyczne przy projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych.
7.7 Podsumowanie.
Moduł nr.8 – konsultacje, weryfikacja i odbiór projektów.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Tematyka projektu

W ramach zajęć student samodzielnie pod nadzorem prowadzącego wykonuje kilka przekrojowych projektów, których celem jest wykorzystanie poznanych technologii i narzędzi w praktyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność, zaliczenie kartkówek, realizacja ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne wykonanie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Projekt zaliczeniowy 80% + kartkówki 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć w ramach innej grupy, samodzielne wykonanie praktyczne ćwiczeń realizowanych na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura firmowa Dessault Systems: http://www.3ds.com/support/download-documentation/resource-library/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak