Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowania grafiki komputerowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-304-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Szuba Tadeusz (szuba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć omawiane są możliwe pola zastosowania grafiki komputerowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student otrzyma wiedzę na temat najważniejszych obszarów zastosowań grafiki komputerowej w chwili obecnej. INF2A_W05, INF2A_W07 Egzamin
M_W002 Kolejnym elementem wiedzy będzie pokazanie jak w konkretnych obszarach rozwija się nowoczesna grafika komputerowa. Jest to b. ważny element wiedzy, ponieważ w ramach konkretnych zastosowań grafika komputerowa ma tendencje do różnicowania się, wytwarzania pod wpływem środowiska wyspecjalizowanych form i wyspecjalizowanych narzędzi. INF2A_W05, INF2A_W07 Egzamin
M_W003 Wykład ma za zadanie przekazanie studentowi także wiedzy, w którą stronę (według wykładowcy) będzie się hipotetycznie rozwijała nowoczesna grafika komputerowa. INF2A_W05, INF2A_W07 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student będzie posiadał umiejętność oceny dla danego środowiska, jaki typ grafiki komputerowy jest tu najłatwiejszy do wdrożenia i jakie powinien przynieść największe korzyści. INF2A_U03 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student otrzyma wiedzę na temat najważniejszych obszarów zastosowań grafiki komputerowej w chwili obecnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Kolejnym elementem wiedzy będzie pokazanie jak w konkretnych obszarach rozwija się nowoczesna grafika komputerowa. Jest to b. ważny element wiedzy, ponieważ w ramach konkretnych zastosowań grafika komputerowa ma tendencje do różnicowania się, wytwarzania pod wpływem środowiska wyspecjalizowanych form i wyspecjalizowanych narzędzi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Wykład ma za zadanie przekazanie studentowi także wiedzy, w którą stronę (według wykładowcy) będzie się hipotetycznie rozwijała nowoczesna grafika komputerowa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzie posiadał umiejętność oceny dla danego środowiska, jaki typ grafiki komputerowy jest tu najłatwiejszy do wdrożenia i jakie powinien przynieść największe korzyści. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 52 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
Tematyka wykładów

Celem wykładu jest omówienie głównych obszarów gdzie nowoczesna grafika komputerowa ma zastosowanie, w kategoriach:
1. istota obszaru,
2. forma stosowanej tam grafiki komputerowej jako meta-języka,
3. charakterystyka stosowanych pakietów oprogramowania,
4. przykłady zastosowania dostarczone przez producentów pakietów graficznych:

Obszary zastosowań
Biologia Komputerowa (Computational biology)
Fizyka komputerowa (Computational physics)
Komputerowe wspomaganie projektowania (Computer-aided design)
Symulacje komputerowe (Computer simulation)
Cyfrowa sztuka (Digital art.)
Edukacja (Education)
Grafika formy (Graphic design)
Informacja Graficzna (Infographics) np. na lotnisku
Wizualizacja Informacji (Information visualization) np. GIS
Racjonalne projektowanie leków (Rational drug design)
Wizualizacja naukowa (Scientific visualization)
Gry komputerowe (Video Games)
Wirtualna rzeczywistość (Virtual reality)
Projektowanie stron www (Web design)
Inne (potencjalne).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dostępne trzy terminy egzaminu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 80%, obecność na wykładach 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zapoznanie się z tematyka omawianą na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ze względu na błyskawiczny rozwój zastosowań nowoczesnej grafiki komputerowej, podstawą są slajdy z wykładów oraz wskazane wykładami adresy www; zwykle do firm produkujących wyspecjalizowane oprogramowanie graficzne.
GPUGems

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szuba T., Byrski J.: Wizualizacja i symulacja w Autodesk Softimage 2011 samo-budującego się mostu wojskowego. Konferencja i konkurs Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, 2016.
Szuba T., Byrski J.: Model symulacyjny inteligentnego mostu wojskowego przy wykorzystaniu oprogramowania Autodesk Maya 2018. Forum Przemysłów Obronnych PL-USA, 23 maja 2018. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Brak