Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe Grafiki Komputerowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-305-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Byrski Jędrzej (jbyrski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach koła naukowego student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez zapoznanie się z aktualnymi trendami naukowymi w grafice komputerowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student podnosi poziom swojej wiedzy wykraczający poza obecny program studiów poprzez zapoznanie się z aktualnymi trendami badań naukowych w grafice komputerowej. INF2A_W03, INF2A_W07, INF2A_W02, INF2A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej i źródeł internetowych. INF2A_U02, INF2A_U01 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację, referat lub pracę badawczą w dziedzinie grafiki komputerowej. INF2A_U05, INF2A_U02, INF2A_U01, INF2A_U04 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego szkolenia i inspiruje innych do nauki, wartość niezależnego i twórczego myślenia, odpowiedzialność za wspólne działania i potrzebę promowania wiedzy i osiągnięć naukowych. INF2A_K02, INF2A_K01 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student podnosi poziom swojej wiedzy wykraczający poza obecny program studiów poprzez zapoznanie się z aktualnymi trendami badań naukowych w grafice komputerowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej i źródeł internetowych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację, referat lub pracę badawczą w dziedzinie grafiki komputerowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego szkolenia i inspiruje innych do nauki, wartość niezależnego i twórczego myślenia, odpowiedzialność za wspólne działania i potrzebę promowania wiedzy i osiągnięć naukowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 36 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (12h):
Tematyka prac realizowanych w ramach koła naukowego dla Grafiki Komputerowej

1. Zapoznanie się z aktualnymi tendencjami badań naukowych i rozwiązaniami w grafice komputerowej.
2. Wybór tematyki badawczej wraz z propozycjami jej realizacji.
3. Prace badawcze nad wybraną tematyką naukową związaną z grafiką komputerową.
4. Podsumowanie i prezentacja wyników zrealizowanych prac w postaci referatu lub prezentacji multimedialnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie koła naukowego realizowanego w formie zajęć seminaryjnych wymaga wybrania wspólnie z prowadzącym tematyki badań związanej z aktualnymi trendami badawczymi w grafice komputerowej i opracowanie na jej temat referatu, pracy badawczej lub prezentacji multimedialnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową z pracy w kole naukowym jest ocena uzyskana przez studenta z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nadrobienie materiału we własnym zakresie w porozumieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Książki, artykułu naukowe, czasopisma naukowe (scientific journals), materiały konferencyjne (conference proceedings) z dziedziny grafiki komputerowej tematycznie związane z realizowanymi w ramach koła naukowego badaniami, w szczególności znajdujące się w bazach internetowych udostępnianych przez BG AGH (np. Scopus, Google Scholar, WoS, IOP, IEEExplore, Springer) oraz badawcze materiały internetowe dostępne za pośrednictwem portali głównych korporacji z branży grafiki komputerowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób opiekujących się tematami badań realizowanymi w ramach Koła Naukowego są dostępne w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Terminy zajęć seminaryjnych wyznaczone zostaną przez opiekuna podczas pierwszych zajęć organizacyjnych.