Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-301-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Szpyrka Marcin (mszpyrka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe wymagania dotyczące formy przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej i formy przygotowania prezentacji wyników pracy dyplomowej na obronę INF2A_W08, INF2A_W05 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować prezentację wyników pracy dyplomowej. INF2A_U03, INF2A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi dobrać i prawidłowo cytować materiały źródłowe (literaturę) INF2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracując w grupie ocenić jakość przedstawianej prezentacji dotyczącej pracy magisterskiej INF2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe wymagania dotyczące formy przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej i formy przygotowania prezentacji wyników pracy dyplomowej na obronę - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować prezentację wyników pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać i prawidłowo cytować materiały źródłowe (literaturę) - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracując w grupie ocenić jakość przedstawianej prezentacji dotyczącej pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (14h):
Tematyka zajęć

W pierwszej części zajęć (2-4 godz.) prowadzący przedstawiają podstawowe zasady przygotowania pracy magisterskiej i prezentacji do obrony.
W pozostałej części zajęć studenci samodzielnie przygotowują prezentację, której celem jest omówienie celu, zakresu i bieżących postępów pracy magisterskiej. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej. W trakcie seminarium uczestnicy zajęć biorą udział w dyskusjach, które mają pomóc im udoskonalić ich prezentacje co do formy i treści. Doświadczenia zdobyte w trakcie zajęć mają być pomocne w przyszłej pracy zawodowej, gdzie umiejętność prezentacji i dyskusji w zespole wyników własnych prac jest niezwykle ważna.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny za przygotowaną przez studenta prezentację oraz oceny jego aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak