Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EINF-2-306-GK-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Szpyrka Marcin (mszpyrka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma usystemtayzowańa wiedzę z zakresu Informatyki niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej INF2A_W04, INF2A_W02, INF2A_W01, INF2A_W05, INF2A_W07, INF2A_W08, INF2A_W06, INF2A_W03 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_W002 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zjawisk, procesów i obiektów, które są związane z realizacją podjętego tematu pracy dyplomowej INF2A_W04, INF2A_W02, INF2A_W01, INF2A_W05, INF2A_W07, INF2A_W08, INF2A_W06, INF2A_W03 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwązać zadanie projektowe sformułowane w temacie pracy dyplomowej INF2A_U08, INF2A_U02, INF2A_U01, INF2A_U09, INF2A_U03, INF2A_U05, INF2A_U07, INF2A_U06, INF2A_U04 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi przygotować opis realizacji zadania sformułowanego w temacie pracy dyplomowej INF2A_U08, INF2A_U02, INF2A_U01, INF2A_U09, INF2A_U03, INF2A_U05, INF2A_U07, INF2A_U06, INF2A_U04 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia realizowanego przez siebie zadania dla uczelni lub firmy, we współpracy z którą zadanie jest realizowane INF2A_K02 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma usystemtayzowańa wiedzę z zakresu Informatyki niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zjawisk, procesów i obiektów, które są związane z realizacją podjętego tematu pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwązać zadanie projektowe sformułowane w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi przygotować opis realizacji zadania sformułowanego w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia realizowanego przez siebie zadania dla uczelni lub firmy, we współpracy z którą zadanie jest realizowane - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
Inne 500 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (0h):
Przygotowanie pracy dyplomowej
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy dyplomowej to średnia ocen wystawionych przez Promotora i Recenzenta pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień związanych z pracą i opanowywanych podczas studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dostarczane przez Promotora

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak