Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Praktyczny (P)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
120
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dziedzina nauk społecznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • nauki socjologiczne

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki socjologiczne 84 70
  informatyka techniczna i telekomunikacja 36 30
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  W strategii Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podkreśla się, że AGH od początku istnienia jest mocno powiązana z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego w realizowaniu postulatu konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. Praktyczny profil planowanego kierunku na studiach II stopnia stanowi wyraz nowej formy tej ukształtowanej przez długie lata służby.
  Zgodnie ze swoją misją, AGH jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju szerokiego spektrum nauk stosowanych przy stopniowo wzrastającej roli nauk społecznych i humanistycznych. W ten trend wpisuje się projektowany kierunek na studiach drugiego stopnia. Informatyka Społeczna stanowi nowatorskie i unikalne w skali kraju połączenie nauk społecznych oraz technicznych w spójny interdyscyplinarny program kształcenia.
  Umieszczenie efektów uczenia się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki jest wyrazem realizowania określonej w strategii rozwoju roli AGH jako inicjatora przedsięwzięć innowacyjnych. Studia skupią się na różnego rodzaju relacjach pomiędzy człowiekiem a komputerem. Program studiów łączy wiedzę z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych oraz inżynieryjnych i technicznych w celu ukształtowania lepszego rozumienia zjawisk społecznych i kulturowych występujących w społeczeństwie informacyjnym oraz relacji zachodzących między światem społecznym a środowiskiem wirtualnym. Kierunek będzie prowadzony przez Wydział Humanistyczny we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (WEAIiIB). Tym samym zrealizowane zostanie określone w strategii AGH zadanie w zakresie kształcenia, jakim jest koordynacja planów i programów studiów pomiędzy wydziałami.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego wraz z postępem technologicznym (większa wydajność sprzętu, wzrost dostępności dużych zasobów obliczeniowych) wiąże się z rosnącą liczbą danych w formie cyfrowej i generuje zapotrzebowanie na specjalistów łączących kompetencje inżynierii danych z rozumieniem procesów społecznych i projektowaniem technologii informacyjnych z ich uwzględnieniem. Intensywny rozwój przeżywa także branża przemysłu kreatywnego oraz przemysłu gier wideo (rosnący potencjał rynku gier w Polsce w ostatnich latach, w którym odczuwalny jest brak specjalistów o wykształceniu praktycznym w zakresie tworzenia środowisk wirtualnych, a zarazem o przygotowaniu z zakresu User Experience, zwłaszcza że zauważalne są trendy rozwoju tego rynku również w stronę edukacji czy medycyny.
  Zapotrzebowaniom tym odpowiada program II stopnia Informatyki Społecznej, który w ramach poszczególnych przedmiotów wyposaży studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na:
  1) rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę danych;
  2) badanie i projektowanie komunikacji człowiek-komputer;
  3) projektowanie i tworzenie interaktywnych środowisk wirtualnych o znaczeniu społecznym;
  4) tworzenie systemów zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych;

  Program Informatyki Społecznej wychodzi na przeciw oczekiwaniom pracodawców.Wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród pracodawców przez Centrum Karier uzupełnione o badania jakościowe (wywiady pogłębione) pozwoliły dostrzec te kompetencje i umiejętności, które w niewystarczającym stopniu są kształcone choć są ważne z punktu widzenia rynku pracy. Pracodawcy zwracali uwagę przede wszystkim na brak świadomości biznesowo-komercyjnej, brak zrozumienia całego ekosystemu przedsiębiorstwa (poszczególnych działów: R&D, sprzedaży, marketingu etc.; relacji z klientami, partnerami) oraz brak całościowego spojrzenia na produkcję oprogramowania i zależności biznesowe z tym związane. W te spostrzeżenia wpisuje się projektowany kierunek, który za cel stawia sobie przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Program Infomatyki Społecznej pozwala nabyć studentowi takie efekty uczenia sie, dzięki temu może on być konkurencyjny na rynku pracy dzięki łączeniu w sposób efektywny kompetencji miękkich i twardych.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia. (PL)
  Artificial intelligence& data minig educates students in the field of knowledge and skills of advanced techniques of discovering knowledge from databases (data analytics, data mining, machine learning, predictive analysis) and research on the context of social interaction with robots, chatbots, which is becoming more and more important today due to the emergence of artificial intelligence in subsequent spheres of everyday life. (EN)
 • Design & Product development kształci studentów w zakresie projektowania produktów, w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom. (PL)
  Design & Product development educates students in the field of product design, in such a way that they are most preferably received by users and to meet their needs and expectations. (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Studenci na drugim stopniu Informatyki Społecznej zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zapewniające przygotowanie do pracy w sektorze IT, przy wytwarzaniu oprogramowania, w działach R&D, w firmach marketingowych, analitycznych, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, w mediach i portalach informacyjnych, jak również w sektorze kreatywnym i przemyśle gier wideo. Absolwenci będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze team leaderów oraz project managerów, koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, jak również do założenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci będą w stanie sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu na specjalistów, którzy w oparciu o analizę danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Przy konstruowaniu programu studiów w zakresie zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oparto się na badaniach przeprowadzonych przez Centrum Karier wśród absolwentów kierunku Wydziału Humanistycznego. Wśród czynników decydujących o przyjęciu do pracy absolwenci Wydziału Humanistycznego najczęściej wymieniali umiejętności interpersonalne. Zatem program studiów II stopnia na projektowanym kierunku został wyposażony w moduły wzmacniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przyjmowania określonych ról w zespole, rozwiązywania konfliktów, wiedzy na temat rodzajów przywództwa, skutecznej komunikacji i technik prezentacji oraz zarządzania różnorodnością w zespołach.
  Ze względu na fakt, iż tylko 44,2% badanych absolwentów deklarowało w badaniu, że studia przygotowały ich w wystarczającym stopniu do pracy w zakresie zarządzania projektami zdecydowano się na wprowadzenie bloku zajęć mających wzbogacić wiedzę studentów i wykształcić umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzanie projektem i zespołem. W szczególności absolwenci: będą znali i potrafili zastosować metodyki projektowe; będą posiadać kompetencje w zakresie zarządzania projektem, z uwzględnieniem zarządzania zakresem projektu, harmonogramem, budżetem, jakością, ryzykiem oraz relacjami z klientem; będą potrafili koordynować pracę interdyscyplinarnego zespołu; będą potrafili zarządzać różnorodnością;
  będą potrafi skutecznie komunikować się w zespole, rozwiązywać konflikty, udzielać konstruktywnej krytyki. W ramach programu II stopnia Informatyki Społecznej studenci nabędą kompetencje, dzięki którym będą przedsiębiorczy i będą potrafili myśleć kreatywnie, łamać schematy myślowe, oceniać innowacyjność rozwiązań oraz planować strategiczne rozwiązania, m.in. w oparciu o analizę danych. W programie studiów położono nacisk na zajęcia o charakterze laboratoryjnym, warsztatowym i ćwiczeniowym, poszerzono repertuar zajęć praktycznych o semestralne projekty z praktykami. Wynikało to ze zgłaszanego przez absolwentów I stopnia zbyt niskiego stopnia nabycia przez nich umiejętności z zakresu urządzeń specjalistycznych (oprogramowanie i oprzyrządowanie specjalistyczne).
  Zdecydowano się też na rozszerzenie zakresu zajęć kształcących praktyczne umiejętności, praktyczne przygotowanie do zawodu o semestralne projekty praktyczne. Zgodnie z wynikami badań absolwentów, w przypadku co piątego badanego praktyki i staże pomogły znaleźć zatrudnienie. 70,3% badanych wskazało właśnie obowiązkowe praktyki jako źródło budowania doświadczenia zawodowego podczas studiów. Przemawia to na rzecz utworzenia projektowanego kierunku jako studiów o profilu praktycznym.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  brak

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Kierunek mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki – przede wszystkim w zakresie pozyskiwania/wykorzystywania istniejących danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne rozwiązania.
  Dobrą praktyką wpisującą się w rządowy program Dostępność plus jest wprowadzenie jako obowiązkowego modułu skupiającego się na dostepności dla wszystkich projektowanych rozwiązań.
  Dobre praktyki w zakresie łaczenia wiedzy akademickiej z przygotowaniem zawodowym wdrożono też do programu w formie praktycznych projektów semestralnych, w czasie których studenci pracują pod kierunkiem nauczyciela akademickiego ale rozwiązują problemy stawiane przez pratyków – osób faktycznie znających uwarunkowania i rzeczywistość danego obszaru aktywnosci zawodowej. Projekt semestralny został zaplanowany na drugim i trzecim semestrze studiów. Ideą zajęć, innowacyjną w procesie kształcenia, jest integrowanie treści pojawiających się podczas kilku przedmiotów w semestrze w ramach realizacji jednego projektu, dzięki któremu studenci przejdą przez wszystkie etapy projektowe, różne w zależności od typu projektu i specjalizacji. Studenci pracować będą w zespołach 3-4 osobowych, a obrona projektu odbywać się będzie przed komisją. Studenci pracować będą nad realnym problemem biznesowym. Podczas pracy nad projektem studenci rozwijają swoje kompetencje badawcze, projektowe, strategiczne, ale również umiejętności współpracy w grupie i umiejętności przywódcze.
  W ramach dobrych praktyk zaplanowano kolejne cykliczne spotkania z przedstawicielami branży ICT – w tym z przedsiębiorcami zainteresowanymi przyjmowaniem studentów na praktyki – podczas których będzie miała miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii i weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Program studiów był konsultowany z praktykami i ekspertami działającymi w branży UX, którzy współpracują z Wydziałem Humanistycznym w ramach merytorycznej realizacji licznych studiów podyplomowych. Korespondują one tematycznie z zagadnieniami poruszanymi w programie studiów drugiego stopnia Informatyki Społecznej.
  Odbyły się konsultacje z przedstawicielami branży ICT, które potwierdziły trafność rozpoznania zapotrzebowania na absolwentów kierunku Informatyka Społeczna. Pozytywne oceny dotyczące kierunku koncentrowały się na wskazaniu takich atutów, jak interdyscyplinarność, uwzględnianie zagadnień związanych z big data, Internetem rzeczy i projektowaniem zorientowanym na użytkownika, a tym samym odpowiadanie na aktualne potrzeby szeroko rozumianego rynku ICT. Przedsiębiorcy, którym przedstawiono program studiów, są również często zainteresowani przyjęciem studentów na praktyki studenckie.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Potencjalny student powinien mieć kompetencje z zakresu informatyki i analizy statycznej oraz z zakresu nauk społecznych. Ponadto student powinien rozumieć wagę połączenia kompetencji twardych i miękkich, a także posiadać orientację w życiu społecznym i kulturalnym i mieć świadomość zmian, jakie dokonują się w nim pod wpływem nowoczesnych technologii.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Program studiów został zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunkach z nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Przeznaczony jest szczególnie dla absolwentów mających zainteresowania związane z konsekwencjami wynikających z obecności nowoczesnych technologii w rzeczywistości społecznej oraz z wirtualną rzeczywistością, robotyką, designem i UX-em, zarządzaniem projektami oraz projektowaniem i uczestnictwem w start up’ach.

  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego
  i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia
  Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru:
  W = wE · E + wS · S (5)
  gdzie:
  E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt.eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
  wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego 0,6;
  wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 0,4
  studiów magisterskich;
  wE + wS = 10
  W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

  Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia
  składanego w formie pisemnej w tym samym roku akademickim.
  Zakres egzaminu kierunkowego, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 88 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 15 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 72 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 50 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 12 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 0 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 64 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych zakładach pracy, specjalizujących się w działaniach z zakresu sztucznej inteligencji, e-commerce, data mining, user experience, product development i design. Listy intencyjne od przedsiębiorstw branży stanowią załączniki do niniejszego wniosku. Łącznie deklarowana liczba miejsc dla potencjalnych praktykantów wynosi 43 (przy maksymalnej przewidywanej liczbie studentów 30). Wśród przedsiębiorstw znajdują się twórcy oprogramowania, platform business intelligence, platform marketing automatization, firmy świadczące usługi analityczne w Internecie, agencje interaktywne. Lista firm, w których studenci drugiego stopnia Informatyki Społecznej będą odbywali swoje praktyki będzie stale uzupełniana. Praktykom zawodowym przypisano 12 punktów ECTS – będą one trwały 3 miesiące i odbywać się będą w IV semestrze studiów. Osiągnięte we wcześniejszych semestrach efekty uczenia się pozwolą studentom wykonywać zadania wartościowe z punktu widzenia zarówno studenta, jak i pracodawcy. Miejsce odbywania praktyki student wybiera z listy przedstawionej przez WH lub samodzielnie nawiązuje współpracę z firmą, po wcześniejszej akceptacji opiekuna praktyk i Dziekana Wydziału. Zgoda na odbycie praktyk w takim przypadku warunkowana jest przedstawieniem programu praktyk, który pozwoli osiągnąć efekty uczenia się zgodne w efektami opisanymi w sylabusie praktyk. W związku z dynamicznym rozwojem branży ICT w Krakowie, lista rekomendowanych miejsc praktyk będzie rozwijana (szczegółowo zasady praktyk opisane są w sylabusie „Praktyka zawodowa”).

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Student jest wpisywany na kolejny semestr jeśli zaliczył wszystkie wymagane programem przedmioty.
  Udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów drugiego stopnia dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student jest wpisywany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do dziekana Wydziału. Semestr trzeci stanowi etap kontrolny – do końca tego semestru powinny zostać wyrównane wszystkie deficyty z poprzednich semestrów. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest spełnienie przez studenta dodatkowych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu Studiów AGH.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Konstrukcja programu nie przewiduje bloków zajęć.

  Semestry kontrolne:
  3
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  O odbywanie studiów według indywidualnego program studiów (w tym planu studiów) może się starać
  w szczególności student:
  1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
  2) niepełnosprawny;
  3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
  5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się.

  Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Studiowanie wg IPS nie zwalania studenta z uczestnictwa w zajęciach.
  Rada Wydziału Humanistycznego postanawia, że o IPS studenci I roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Dziekana.

  Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów i jego realizacja:
  Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów wraz z uzasadnieniem należy kierować do Prodziekana ds. Współpracy i Studentów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć
  w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wraz z wnioskiem Student zobowiązany jest przedłożyć Prodziekanowi do akceptacji semestralny plan studiów.
  Student może się zwrócić do Prodziekana z prośbą o zgodę na to, by okresem rozliczeniowym był rok akademicki, a nie semestr studiów (w przypadku, gdy indywidualny program studiów dotyczy zajęć w ramach więcej niż jednego semestru).
  Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy i terminów zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu
  z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Prodziekan wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego, który na bieżąco (przynajmniej dwukrotnie w semestrze) weryfikuje realizację przez studenta semestralnego planu studiów zatwierdzonego przez Prodziekana Wydziału.

  Odbywanie części studiów w innej uczelni:
  Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
  - przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Prodziekan zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  - uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

  Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta
  i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
  Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Prodziekan Wydziału
  z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

  Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Zgodnie z Regulaminem Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia AGH z 1.10 2017 rozdział 9

  Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego
  programu studiów, w tym planu studiów, w szczególności w przypadku studentów:
  1) szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się w nauce;
  2) niepełnosprawnych;
  3) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorących udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub
  międzynarodowym;
  5) pragnących odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybranych do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;
  9) cudzoziemców odbywających kurs języka polskiego.
  2. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  1) indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
  2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
  3) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
  4) modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy
  zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego
  programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
  5) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot
  lub zajęcia.
  3. Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.
  4. Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów należy złożyć do Dziekana
  Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej
  podstawę do jego udzielenia.
  5. Zasady odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu
  studiów, określa Rada Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić
  do zmiany w zakresie kierunkowych efektów kształcenia oraz modułów zajęć uznanych
  przez właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i
  profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny
  określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna
  naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.
  6. Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa Senat w drodze odrębnej uchwały.
  7. Student pragnący odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny
  plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem
  dopełnić następujących warunków:
  1) przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie
  student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym
  programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie
  przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  2) uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to
  wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).
  8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią
  dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej
  uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich
  programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz
  uzyskanych ocen. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan
  Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest
  złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie
  właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr, chyba że Dziekan Wydziału ustali inny
  termin ze względu na organizację zajęć w innej uczelni.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH.
  Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym odbywana jest praktyka).
  Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  W ramach przedmiotów obieralnych student powinien uzyskać 50 punktów ECTS w całym cyklu kształcenia. Moduł ten obejmuje:
  a) przedmiot w języku obcym, który student wybiera z bazy UBPO lub z listy przestawianej studentom na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć
  b) praktykę zawodową którą student realizuje w miejscu samodzielnie wybranym lub student wybiera miejsce praktyki z oferty wydziałowej.
  c) ścieżkę dyplomowania – wybór dokonany na 1 semstrze musi być kontynuowany na kolejnych
  d) proseminarium dyplomowe i seminarium dyplomowe z listy przestawianej studentom na dwa tygodnie przed rozpoczeciem zajęć

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Student wybiera ścieżkę dyplomowania na podstawie składanej deklaracji podczas podejmowania studiów. Wybór określonej ścieżki dyplomowania na pierwszym semestrze powoduje konieczność jej kontynuowania na kolejnych semestrach. W przypadku zbyt małej liczby studentów (poniżej 15 osób) jedna ze ścieżek może nie zostać uruchomiona.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Egzamin dyplomowy (magisterski) na kierunku Informatyka Społeczna obejmuje:
  a. prezentację pracy,
  b. dyskusję dotyczącą pracy,
  c. egzamin ustny.
  Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w Dziekanacie odebrać ich kopię. Zakres tematyczny egzaminu ustnego wynika z zakresu treści merytorycznych przedmiotów w czasie trwania studiów i musi znacząco wykraczać poza treści pracy magisterskiej. Podczas egzaminu studentowi zostaną postawione przez Komisję minimum trzy pytania.
  Ocena egzaminu dyplomowego (magisterskiego) ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania (§ 26 p. 11 Regulaminu Studiów AGH).
  Wynik ukończenia studiów wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen (§27 p. 2, 3, 4 Regulaminu Studiów AGH):
  a. średniej ocen ze studiów (którą przygotowuje dziekanat wg §14 Regulaminu Studiów AGH i dołącza do teczki studenta) – waga 0,6
  b. ostatecznej oceny pracy dyplomowej – waga 0,2
  c. oceny egzaminu dyplomowego – waga 0,2.
  Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu tytułu magistra, co zostaje odnotowane w protokole. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej lub osoby wyznaczone do ich zastępowania. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem oceny oraz wynik ukończenia studiów ogłasza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu (§26 p.12, 13, 14 Regulaminu Studiów AGH). Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji o nadaniu tytułu magistra.
  Komisja Egzaminacyjna może przyznać wyróżnienie absolwentowi (dyplom z wyróżnieniem), który spełnia łącznie następujące kryteria (wymienione w §27 p.7 Regulaminu Studiów AGH):
  a) złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie,
  b) uzyskał średnią ze studiów (pierwszego lub drugiego stopnia) powyżej 4,71,
  c) uzyskał bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej,
  d) uzyskał bardzo dobrą ocenę z egzaminu dyplomowego,
  Przyznanie wyróżnienia należy odnotować w protokole z egzaminu.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Zasady ustalania wyniku ukończenia studiów: zgodnie z regulaminem Studiów AGH, wynik ukończenia studiów wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen: a) średniej ocen ze studiów (waga 0,6); b) ostatecznej oceny pracy dyplomowej (waga 0,2); c) oceny egzaminu dyplomowego (waga 0,2).

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni: