Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Antropologia i socjologia organizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-101-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przybliżenie teoretycznych koncepcji i badań empirycznych poświęconych socjologii mezostrukturalnej i antropologii, zajmującej się analizami instytucji i organizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna nurty badawcze w analizach organizacji, kluczowe pojęcia a także metody badania rzeczywistości zorganizowanej. IFS2P_W08, IFS2P_W05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna główne typy relacji społecznych wewnątrz organizacji, oraz metody ich badania. IFS2P_W05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe w organizacji w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. IFS2P_U05, IFS2P_U12 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji o organizacjach i ich kulturach. IFS2P_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna nurty badawcze w analizach organizacji, kluczowe pojęcia a także metody badania rzeczywistości zorganizowanej. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna główne typy relacji społecznych wewnątrz organizacji, oraz metody ich badania. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe w organizacji w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji o organizacjach i ich kulturach. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

W trakcie zajęć skupimy się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:

1. Podstawowe pojęcia socjologii i antropologii organizacji. Wielość paradygmatów w socjologii organizacji, główne metody badawcze.
2. Główne kierunki badawcze w socjologicznych i kulturowych analizach organizacji – ujęcia klasyczne.
3. Współczesne koncepcje socjologii i antropologii organizacji. Konstruktywistyczne ujęcia organizacji.
4. Człowiek w organizacji – motywacje, zachowania, działania społeczne. Kategoria sprawczości jednostki wobec organizacji.
5. Rozwój organizacji. Strategie organizacyjne – polityka organizacji.
6. Struktury organizacyjne – dynamiczne i statyczne. Projektowanie struktur organizacyjnych.
7. Władza i przywództwo w organizacji. Biurokracja. Style kierowania / zarządzania.
8. Organizacja a instytucje – porządki nieformalne (ujęcia nowego instytucjonalizmu)
9. Kultura organizacyjna – ujęcia antropologiczne i socjologiczne. Jej poziomy, typy, zmiany.
10. Relacje wewnątrz organizacji. Procesy komunikacji. Socjometria.
11. Konflikty w organizacji – rozwiązywanie problemów w organizacji. Procesy negocjacyjne
12. Sieci i współpraca między organizacjami.
13. Zmiana (w) organizacji – konsekwencje, opór wobec zmian, pragmatyka.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Drugi termin (w sesji) i trzeci termin (w sesji poprawkowej) będzie miał taką samą formę i zakres jak pierwszy termin – egzamin z pytaniami otwartymi.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% ocena z egzaminu.
Zajęcia kończą się egzaminem. Forma egzaminu będzie pisemna, pytania będą otwarte.
Lista obowiązujących zagadnień zostanie podana studentom pod koniec semestru.
Drugi termin (w sesji) i trzeci termin (w sesji poprawkowej) będzie miał taką samą formę i zakres.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach powinny być zaliczone na dyżurze.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z osobą prowadzacą zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Avery G. C. Przywództwo w organizacji : paradygmaty i studia przypadków, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
Błaszczyk W. (red.) Metody organizacji i zarządzania Kształtowanie relacji organizacyjnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Chmielewski P., Homo agens Instytucjonalizm w naukach społecznych,Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2011
Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa, Poltext 2010.
Gitling M., Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, Warszawa: Difin, 2013.
Glinka B., Hensel P. Projektowanie struktur organizacyjnych, Warszawa 1999
Glinka B., Kostera M.,Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa, Oficyna Wolter Kluwer business, 2012.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007
Hofstede G. Kultury i organizacje, Warszawa 2000,
Jo Hatch M., Teoria organizacji, Warszawa 2002.
Kmiotek K., Piecuch T.. Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady. Warszawa : Difin, 2012.
Korczyński S., Funkcjonowanie człowieka w organizacji, Opole, UO 2011.
Kostera M., Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych, Warszawa PWN, 2005.
Koźmiński A.. K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Warszawa, Oficyna Wolter Kluwer business, 2011.
Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007
Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji : moderacje w praktyce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wyd. UMCS, Lublin 2001,
Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2002.
Olson M.Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa , 1999
Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji: teoria w praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Katarzyna Leszczyńska, 2018, Sprawstwo kobiet w organizacjach katolickich, "Studia Socjologiczne, 2, s. 177-204

Katarzyna Leszczyńska, 2017, The Roman Catholic Church in Poland vis-à-vis Europe and the Processes of European Integration. Three Pictures of Europe, w: Religion, Politics, And Values In Poland, red. Sabrina Petra Ramet, Irena Borowik, London, New York: Palgrave Macmillan, s. 61-84.

Katarzyna Leszczyńska, 2016, Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 342.

Katarzyna Leszczyńska, 2016, (Self)exclusion of women in Roman Catholic Church’s organizations in Poland. Discursive practices as mechanisms of reproducing femininity patterns in Church organization, „Polish Sociological Review” nr 4 (196), s. 459-476

Katarzyna Leszczyńska, 2014, Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej. Doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, „Societas/Communitas” tom 17, nr 1, s. 165–194

Katarzyna Leszczyńska, 2014, New institutionalism at the heuristic frames – historical roots, social theories, research methods, [Esej recenzyjny na podstawie Homo agens: instytucjonalizm w naukach społecznych / Piotr Chmielewski, Warszawa, 2011], „Studia Humanistyczne AGH”, tom 13, nr 4, s. 225–229.

Katarzyna Leszczyńska, 2014, Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych, „Studia Socjologiczne” nr 1 (212), s. 45–76

Informacje dodatkowe:

brak