Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie różnorodnością
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-103-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Różnorodność dotyczy wielu aspektów takich jak etniczność, płeć, wiek, wykształcenie, seksualność czy niepełnosprawność. Zarządzanie różnorodnością dotyczy sposobu kreowania polityki organizacji , tak by efektywnie wykorzystać talenty obecne na rynku pracy. Wszystkie wymienione zagadnienia będą poruszane podczas zajęć.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady zarządzania różnorodnością, wie jaką rolę odgrywa różnorodność w zespole. Zna IFS2P_W12, IFS2P_W11, IFS2P_W06 Prezentacja
M_W002 Student wie na czym polega różnorodność społeczna. Jakie są korzyści i utrudnienia wynikające z faktu, iż zespół jest różnorodny pod katem różnych wymiarów. IFS2P_W05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 student umie przeciwdziałać praktykom dyskrymiancyjnym w zespole w którym pracuje IFS2P_U10, IFS2P_U06, IFS2P_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma zaawansowane kompetencje społeczne w zakresie współpracy w ramach zróżnicowanych wewnętrznie zespołów ludzkich. Wie jaka rolę odgrywa różnorodność i umie wykorzystać potencjał takiej grupy. IFS2P_K02, IFS2P_K01, IFS2P_K07, IFS2P_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady zarządzania różnorodnością, wie jaką rolę odgrywa różnorodność w zespole. Zna - + - - - - - - - - -
M_W002 Student wie na czym polega różnorodność społeczna. Jakie są korzyści i utrudnienia wynikające z faktu, iż zespół jest różnorodny pod katem różnych wymiarów. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student umie przeciwdziałać praktykom dyskrymiancyjnym w zespole w którym pracuje - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma zaawansowane kompetencje społeczne w zakresie współpracy w ramach zróżnicowanych wewnętrznie zespołów ludzkich. Wie jaka rolę odgrywa różnorodność i umie wykorzystać potencjał takiej grupy. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością staje się dziś jedną z kluczowych strategii zarządzania personelem, zgodnie z założeniem, iż różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowym zasobów takiej organizacji, i tym samym może znacząco przyczynić się do rozwoju firmy oraz realizacji celów biznesowych. Zagadnienie to jest niezwykle istotne, zwłaszcza w branży IT, gdzie dominują zespoły złożone z osób z różnych części świata, gdzie dbałość o kwestie płci powinna być istotna. Istotną role ogrywa również prawo zawierające zasadę równości szans. Jest działaniem szerszym, niż wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych, bowiem zakłada stworzenie takich warunków instytucjonalnych w organizacji, w których każdy zatrudniony ma szansę, na pełną partycypację w jej rozwoju. Jest to jedno z kluczowych zagadnień związanych ze współczesną organizacją.

Zagadnienia poruszane podczas zajęć
• Różnorodność społeczna
• Zarządzanie różnorodnością w Polsce i na świecie
• Prawo antydyskryminacyjne
• Przeciwdziałanie dyskryminacji
• CSR, polityka równych szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
• Wymiary różnorodności
• Trudności w zarządzaniu różnorodnymi zespołami (trudności w komunikacji, stereotypy, uprzedzenia)
• Skuteczna komunikacja pomimo różnic indywidualnych
• Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują różnorodne problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji i obecność.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wystawiana na podstawie prezentacji wygłoszonej podczas zajęć (100%). Zakres tematyczny prezentacji powinien dotyczyć różnych form zróżnicowania współczesnych społeczeństw.
Drugi termin (sesja) i trzeci termin (sesja poprawkowa): przygotowanie eseju na temat dotyczący różnych form zróżnicowania współczesnych społeczeństw (100% oceny końcowej).
Prezentacja jej temat i zakres musi zostać ustalona z prowadzącą zajęcia, podobnie jak esej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Orlando C. R, 2017,Racial Diversity, Business Strategy, and Firm Performance: A Resource-Based View, Academy of Management Journal Vol. 43, No. 2
2. D.A. Thomas, Diversity as Strategy, Harvard Business Review, September 2004.
3. Wright P., S. P. Ferris, J. S. Hiller, M. Kroll, 2017, Competitiveness through Management of Diversity: Effects on Stock Price Valuation, Academy of Management JournalVol. 38, No. 1
4. Knight D. & others, 1999, Top management team diversity, group process, and strategic consensus, Strategic Management Journal, Volume20, Issue5

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych — Active person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0
2.Badania nad kulturami organizacyjnymi — [Studies on organisational culture] / Maria STOJKOW // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 213–233. — Bibliogr. s. 229–231
3.Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim — The dynamics of social networks of people with disabilities in contemporary Polish society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2017 nr 60, s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymaganą literaturę.