Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-105-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studentuczy się stosować metodyki projektowe, zna zasady zarządzanie ryzykiem oraz poznaje oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metodyki projektowe i potrafi je stosować IFS2P_W05 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętności w zakresie zarządzania projektem, z uwzględnienie zarządzania zakresem projektu, harmonogramem, budżetem, jakością, ryzykiem oraz relacjami z klientem IFS2P_U12 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie do zarządzania projektem. IFS2P_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie zarządzania projektem i przewidywania jego skutków IFS2P_K03 Projekt
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w celu realizacji projektu. IFS2P_K07 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metodyki projektowe i potrafi je stosować - - - + + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętności w zakresie zarządzania projektem, z uwzględnienie zarządzania zakresem projektu, harmonogramem, budżetem, jakością, ryzykiem oraz relacjami z klientem - - - + + - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie do zarządzania projektem. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie zarządzania projektem i przewidywania jego skutków - - - + + - - - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w celu realizacji projektu. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Celem ćwiczeń projektowych będzie poznanie zasad zwinnego (agile) zarządzania projektami bazującego na popularnych zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania oraz poznania zasad warterfallowego zarzadzania projektami.
Zajęcia będą maiały formę warsztatową.

Konwersatorium (15h):

Cel przedmiotu
Poznanie podstaw zwinnego (agile) i waterfallowego zarządzania projektami.

Treść przedmiotu
Zarzadzanie projektami w teorii.
Wprowadzenie teoretyczne do waterfallowego zarzadzania projektami.
Wprowadzenie teoretyczne do zwinnych metodyk zarządzania projektami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wykonanie projektu. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: podczas zajęć student poznaje i testuje zasady zarządzania projektami.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci podczas zajęć wcielają się w rolę zarządzającego projektami.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wyznaczana na podstawie średniej z aktywności i udziału w pracach zespołu 20% oraz
wykonania projektu 80% (dokumentacja 60% i prezentacja projektu 40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecności na zajęciach są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Werewka, J., Nalepa, G. J., Turek, M., Włodarek, T., Bobek, S., & Kaczor, K. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania (T. 3). Kraków: Wydawnictwa AGH.
2. Pichler, R. (2010). Agile Product Management with Scrum: Creating Products that Customers Love (1 edition). Addison-Wesley Professional.
3. Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process (1 edition). Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley Professional.
4. Schwaber, K., & Sutherland, K. (2010). Scrum Guide. Pobrano z http://www.scrumguides.org/
5. Beck K.: Wydajne oprogramowanie Extreme Programming, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2009, s. 159

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Rogus, G., Szwed, P., & Werewka, J. (2010a). Ontology based alignement of classic and agile project management for an ITt enterprise. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, (T. 19), 345–350.
2. Rogus, G., Szwed, P., & Werewka, J. (2010c). Wykorzystanie ontologii do modelowania zwinnej metodyki zarządzania projektami Scrum. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, T. 19, 339–344.
3. Werewka, J., Szwed, P., & Rogus, G. (2010). Integration of classical and agile project management methodologies based on ontological model. Production engineering in making, 7–28.
4. Werewka, J., Turek, M., & Włodarek, T. (2012). Systematyczny opis metodyki Scrum dla zespołów projektowych. Studia Informatica, Vol. 33(nr 1), 13–45.

Inne doświadczenie akademickie i praktyczne:
G. Rogus., P. Skrzyński, P. Szwed, M. Turek i J. Werewka. SMESDaD – synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego W: Pomiary Automatyka Robotyka 2011 nr 12, s. 196–209.
T. Krużel i J. Werewka.: Application of BPMN for the PMBOK standard modelling to scale project management efforts in IT enterprise. Information as the Intangible Assets and Company Value Source, Library of Informatics of University Level Schools. Wrocław, 2011, s. 171-182.

Założyciel firmy informatycznej ATSI S.A., jej prezes
w ramach kontraktu menedżerskie, na 153 miejscu w rankingu menedżerów roku 2013 Puls Biznesu

Informacje dodatkowe:

brak