Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wzornictwo przemysłowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-107-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Konwersatorium poświęcone historii oraz społeczno-kulturowym kontekstom projektowania dla przemysłu. Ćwiczenia laboratoryjne egzemplifikują cykl pracy nad wzorem przemysłowym. Kurs oferuje interdyscyplinarne i krytyczne przegląd koncepcji związanych z projektowaniem, w tym zagadanieniami projektowania partycypacyjnego. Kurs służy stworzeniu podstawy do urefleksyjnonej praktyki projektowania w czasach koprodukcji, zwracając uwagę na zaangażowanie różnych podmiotów w badanie konkretnych problemów, artykułowania ich i wspólnego formułowanie możliwych rozwiązań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie IFS2P_W12 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 zna w zaawansowanym stopniu definicje, klasyfikacje i koncepcje teoretyczne oraz ich wzajemne relacje w analizie technologi w wymiarze: technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. IFS2P_W11 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi poprawnie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii aby wyjaśnić złożone zjawiska i procesy projektowania przemysłowego IFS2P_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest przygotowany do udziału w interdyscyplinarnej debacie i krytycznej oceny odbieranych treści IFS2P_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie - - + - + - - - - - -
M_W002 zna w zaawansowanym stopniu definicje, klasyfikacje i koncepcje teoretyczne oraz ich wzajemne relacje w analizie technologi w wymiarze: technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi poprawnie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii aby wyjaśnić złożone zjawiska i procesy projektowania przemysłowego - - + - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do udziału w interdyscyplinarnej debacie i krytycznej oceny odbieranych treści - - + - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):
Wzornictwo przemysłowe: konwersatorium

Zajęcia będą przedstawiały:
1. wzornictwo: historia idei
2. materialność – jak odczytywać kulturę materialną
3. CS: szkoła Bauhausu i jej wpływ na wzornictwo II poł XX w.
3. społeczno-polityczne konteksty projektowania przemysłowego
4. wymiar badawczy – doświadczenie projektowania
5. współprojektowanie i projektowanie otwwrta
7. alternatywne strategie projektowania

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Wzornictwo przemysłowe: ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia

Cykl ćwiczeń egzemplifikujących kolejne etapy procesu rozwijania produktu przystosowanego do produkcji seryjnej.
1. Planowanie strategiczne oraz studium wykonalności
2. Brief dla projektantów
3. Specyfikacja projektowa produktu
4. Projekt koncepcyjny
5. Projekt postaci
6. Projekt szczegółowy
7. Projekt inżynierski
8. Prototypy
9. Współpraca realizacyjna

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z kursu na podstawie dwóch komponentów :
1) Dokumentacja projektowa: wizualny i pisemny opis dokumentujący koncepcję i inscenizację ostatecznego projektu (50%).
2) Esej dotyczący zagadnień poruszanych w ramach kursu (50%),

Student/ka może bez konsekwencji opuścić 1. zajęcia. Każda kolejna nieobecność wymaga wykonania pracy (lektura tekstu, zadania) uzdognionej z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

aktywny udział w konwersatorium50%
aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, wykonanie ćwiczeń 50 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić 1. zajęcia. Każda kolejna nieobecność wymaga wykonania pracy (lektura tekstu, zadania) uzdognionej z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

konwersatorium:
Attfield, Judith. 2000. Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. New York, Oxford: Berg.
Harman, Graham. 2013. Traktat o przedmiotach. Warszawa: PWN.
Norman, Don. 2018. Design na codzień. Kraków: Karakter.
Simonsen, Jesper and Robertson, Toni (red.). 2013.. International Handbook of Participatory Design. London, New York: Routledge.
*
Telakowska Wanda, Reindl Tadeusz : Problemy wzornictwa przemysłowego. Wyd.2. – Warszawa : IWP ,1986
Marcus George H. : What is design today ? – New York : Harry N.Abrams ,2002
Sudjic, D. (2014). B jak Bauhaus. A. Sak, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Karakter. Elżbieta STANISZEWSKA, The human body: From its instrumentality.
Gillian NAYLOR z ang. przełożyła Ewa M. Biegańska wydawnictwo: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988r.

repozytoria Instytutu Wzornictwa Przemysłowego: https://www.iwp.com.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Olszewska, A., & Gancarczyk, J. (2017, July). Touchscreen user interface design for content based image retrieval. [w:] Proceedings of the conference on Electronic Visualisation and the Arts, s. 315-316.

Realizatorka i pomysłodawczyni projektu Re:, którego celem jest przywrócenie do życia jednego z klasycznych dzieł sztuki mediów.SENSTER został stworzony pod koniec lat 60. przez Edwarda Ihnatowicza. Obecnie zajmuje się opieką kuratorską nad rzeźbą.

Gądecki
Łukasz Afeltowicz, Jacek GĄDECKI, Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Michał Wróblewski.2018. Efekt Bilbao / kult cargo: nowe instytucje kultury w Polsce, Elbląg : Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa.
Jacek GĄDECKI. 2018. Biblioteki miejskie jako miejsce trzecie, a deglomeracja kultury: wnioski po badaniach sieci bibliotek miejskich w Krakowie, Kultura i Społeczeństwo,8 nr 3 MIASTO, s. 3–18.
Jacek GĄDECKI. 2018. Projektowanie krajobrazu pracy : między praktyczną a krytyczną antropologią projektowania. Kultura Popularna, t. 2 nr 52, s. 20–31.

Informacje dodatkowe:

Brak