Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika komputerowa 3D
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-109-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu modelowania obiektów świata 3D.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna proces tworzenia obiektów 3D z uwzględnieniem modelowania, teksturowania, animowania i pracy z efektami graficznymi. IFS2P_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna technologie skanowania 3D oraz druku 3D. IFS2P_W02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi obsługiwać edytory graficzne 3D. IFS2P_U13 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi samodzielnie tworzyć obiekty świata 3D. IFS2P_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma zdolność kreatywnego myślenia przy tworzeniu rozwiązań graficznych. IFS2P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna proces tworzenia obiektów 3D z uwzględnieniem modelowania, teksturowania, animowania i pracy z efektami graficznymi. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie skanowania 3D oraz druku 3D. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać edytory graficzne 3D. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie tworzyć obiekty świata 3D. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma zdolność kreatywnego myślenia przy tworzeniu rozwiązań graficznych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Techniki tworzenia modeli form mechanicznych i organicznych.
Aplikacje wspomagające proces tworzenia grafiki 3D.
Wykorzystanie modeli w silnikach gier.
Tworzenie materiałów, szkieletów, wykorzystywanie tekstur i animacji szkieletowych. Podstawy topologii siatek 3d i anatomii, procesy rzeźbienia, retopologizacji, wypiekania map normalnych i ambient occlusion.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie zadań oraz projektu.Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawę zaliczenia bedą stanowiły:
1. zadania wykonywane indywidualnie lub grupowo na zajeciach laboratoryjnych 50%
2. projekt 50%
Obecności są wymagane, w razie nieobecności student musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia.
2 termin zaliczenia i 3 zostaną ustalone w sesji i sesji poprawkowej ich zakres i forma będą takie same jak w 1 terminie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura będzie podana przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zajęcia będą prowadzone we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w formie zlecenia. Kurs ma charakter podstawowy dlatego nie przypisano publikacji prowadzącego.

Informacje dodatkowe:

brak