Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w C#
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-110-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem ćwiczeń laboratoryjnych będzie zaznajomienie studentów z jezykiem programowania C# w stopniu umożliwającym tworzenie prostych programów w tym jezyku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna jezyk programowania C# IFS2P_W02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywać język C# do rowiązywania problemów praktycznych . IFS2P_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zbudować program w języku C# IFS2P_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia znajomości programowania przy rozwiązywaniu problemów praktycznych. IFS2P_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna jezyk programowania C# - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać język C# do rowiązywania problemów praktycznych . - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbudować program w języku C# - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia znajomości programowania przy rozwiązywaniu problemów praktycznych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Celem ćwiczeń laboratoryjnych będzie zaznajomienie studentów z jezykiem programowania C# w stopniu umożliwającym tworzenie prostych programów w tym jezyku.
Wstęp do programowania w C#

Komentarze, regiony
Typy podstawowe
Operatory
Metody
Tablice
Pętle
Instrukcje warunkowe
Typy danych
Typy generyczne
Wnioskowanie typu (var)
Typy wyliczeniowe
Wstęp do obiektowości

Klasy
Struktury
Konstruktory
Pola
Właściwości
Zdarzenia
Polimorfizm
Delegaty
Metody anonimowe
Indeksery
Interfejsy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie ćwiczeń. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny stanowił będzie wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych w formie zadań na zajęciach.
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział są warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia. W przypadku nieobecności student musi wykonać obowiązkowe ćwiczenia w czasie i formie uzgodnionej z prowadzącym.
2 i 3 termin będą odbywały sie w sesji i sesji poprawkowej. Zaliczenia będzie polegał na wykonaniu zadanych ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Professional C# 6 and .NET Core 1.0, Christian Nagel,
- C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków (Essential C# 6.0), Mark Michaelis, Eric Lippert
- C# 6.0 w pigułce (C# 6.0 in a Nutshell), Joseph Albahari, Ben Albahari
- C# 6.0 Cookbook, Jay Hilyard, Stephen Teilhet
- https://msdn.microsoft.com/en-us/library/kx37x362.aspx

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kurs ma charakter podstawowy, ma służyć wykorzystaniu języka programowania C# na kolejnych etapach kształcenia.
Moduł będzie prowadzony we współpracy z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w formie zlecenia.
Ze względu na podstawowy charakter kursu nie przypisano publikacji prowadzącego do zajęć.

Informacje dodatkowe:

brak