Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Myślenie wizualne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-111-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasadniczym celem modułu jest zapoznanie studentów z narzędziami pozwalającymi wizualizować wyniki analizy danych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę na temat wizualizacji danych i zna sposoby ich prezentacji IFS2P_W07 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 zna narzędzia umożliwające zaprezentowanie wyników analiz jakościowych i ilościowych IFS2P_W09 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętność prezentacji i wizualizacji danych w celu ułatwienia podejmowania decyzji i projektowania oraz wdrażania rozwiązań praktycznych IFS2P_U12 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość znaczenia myślenia kreatywnego przy tworzeniu wizualizacji danych IFS2P_K01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat wizualizacji danych i zna sposoby ich prezentacji - - - - - - - - + - -
M_W002 zna narzędzia umożliwające zaprezentowanie wyników analiz jakościowych i ilościowych - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność prezentacji i wizualizacji danych w celu ułatwienia podejmowania decyzji i projektowania oraz wdrażania rozwiązań praktycznych - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość znaczenia myślenia kreatywnego przy tworzeniu wizualizacji danych - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):

Zajęcia warsztatowe będą obejmowały:
1. Poznanie typów i rodzaji wykresów, schematów i diagramów pomocnych w pracy specjalisty UX.
2. Teoria związana z rysowaniem podstawowych obiektów i postaci, podstawowe umiejętności związane z budowaniem własnego języka wizualnego.
3. Wykorzystanie komunikacji wizualnej w pracy zespołowej.
4. Tworzenie syntezy z pracy grupy projektowej i prezentacja wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona obecność w semestrze.
Zaliczenie końcowe w I, II i III terminie jest uzyskiwane na podstawie projektu z zakresu wizualnej prezentacji treści i komunikacji wizualnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny w I, II i III terminie stanowi ocena projektu z zakresu wizualnej prezentacji treści i komunikacji wizualnej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura zostanie dostarczona studentom w ramach zajęć

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zajęcia prowadził będzie Łukasz Tyrała wielotetni współpracownik WH AGH na studiach podyplomowych z zakresu UX.
Projektant z 10-letnim doświadczeniem. Obecnie w miastologia.pl odpowiedzialny za całościowy rozwój produktów i usług. Wcześniej współtwórca i dyrektor działu UX w agencji VML Poland. Zaczynał jako front-end deweloper w niemieckiej agencji Creative Style. Wykładowca na kierunku e-Gospodarka (AGH) oraz studiach podyplomowych SWPS. Mentor w programach Startup Weekend i Google Launchpad Warsaw. Ponad 20 prelekcji i warsztatów prowadzonych w ramach konferencji i spotkań projektantek i projektantów UX. Współtwórca nagradzanych projektów interaktywnych. Współpracuje z klientami w Polsce i za granicą, biorąc udział w przetargach, projektach oraz konsultacjach w obszarze projektowania (np. PZU, Grupa Żywiec, Lidl Polska, Nutricia Amsterdam, Danone France, Ferrero (Luxemburg), mBank, Żywiec Zdrój, Estimote, Philips Polska, Vision Express, Orange).

Informacje dodatkowe:

-