Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki prezentacji i sztuka wystąpień publicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-112-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest udoskonalenie warsztatu komunikacyjnego Studentów i rozwinięcie Ich sprawności w zakresie prezentacji, autoprezentacji, kreowania wizerunku i wywierania wpływu na innych, a także
swobodnego komunikowania się z innymi, skutecznego przekazywania informacji, przekonującego argumentowania i odpowiedzialnego prowadzenia negocjacji i sporów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji IFS2P_W05 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat doboru skutecznych strategii komunikacyjnych i wywierania wpływu na audytorium IFS2P_W07 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ustalić i osiągać cele oraz hierarchię ich ważności IFS2P_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma kompetencje do prezentowania swojego stanowiska oraz sylwetki na różnych forach. IFS2P_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat doboru skutecznych strategii komunikacyjnych i wywierania wpływu na audytorium - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ustalić i osiągać cele oraz hierarchię ich ważności - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma kompetencje do prezentowania swojego stanowiska oraz sylwetki na różnych forach. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Pierwsze wrażenie – rola i zasady.
2. Poza słowami – znaczenie języka ciała dla efektu komunikacyjnego.
3. Skuteczna komunikacja werbalna oraz wybrane techniki perswazyjne w wystąpieniu publicznym.
4. Analiza zachowań komunikacyjnych osób publicznych – studia przypadków.
5. Techniki radzenia sobie ze stresem oraz techniki zachowań asertywnych.
6. Autokreacja w toku poszukiwania pracy i negocjowanie wynagrodzenia – symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
7. Wystąpienie publiczne – ćwiczenia praktyczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia zajęć jest przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia publicznego.
Charakter zaliczenia zostaje bez zmian w 2 i 3 terminie.
Drugi termin zostanie wyznaczony w sesji podstawowej, a 3 w sesji poprawkowej.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w zadawanych ćwiczeniach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach wymaga aktywności i zaangażowania w symulacje i zadania realizowane w ich trakcie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% ocena z wystąpienia publicznego (prezentacji tematu).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność jest wymagana.
Zajęcia, na których student nie był obecny wymagają zaliczenia w formie ustalonej z prowadzącą, w zależności od tematyki albo podczas indywidualnych konsultacji albo podczas kolejnych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Kazimierski L.L. (2013), Sztuka wystąpień publicznych, Samo Sedno, Warszawa
Mortensen K. (2006), Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Tokarz M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk, Wykład 5, Sztuka argumentacji, s. 123-154, Wykład 12, Komunikacja niewerbalna, s.327-357, Wykład 15, Starania o zatrudnienie, s. 425-433

Literatura zalecana:
Adler R., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
Alberti R., Emmons M. (2010), Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
Borg J. (2011), Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cialdinini R.B. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Ciecierska-Zajdel B. (2012), Trening głosu, Edgard
Davis M., Fanning P., McKay M. (2003), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Degen U. (2004), Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk
Dent F.E., Brent M. (2009), Wywieranie wpływu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Golka M. (red.) (2000), Bariery w komunikowaniu, UAM, Poznań
Gronbeck B.E., German K., Ehninger D., Monroe A.H. (2004), Zasady komunikacji werbalnej, Zysk
i S-ka, Warszawa
Haviland-Jones J.M., Lewis M. (2000), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Herriger C. (2004), Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, (wyd. II), Astrum, Wrocław
Knapp, M. L., Hall, J. A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, Wrocław
Król-Fijewska M. (1993), Trening asertywności, Warszawa
Leathers D. (2007), Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Mckay M., Davis M., Fanning P. (2007), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Molcho. S. (2010), Język ciała w biznesie, Wydawnictwo KOS, Katowice
Nęcki Z. (2006), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
Oppermann K., Webber E. (2007), Style porozumiewania się w pracy, GWP, Gdańsk
Steward J. (red.). (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Wróbel A. (2011), Asertywność na co dzień, Edgard

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Wybrane publikacje nawiązujące do przedmiotu „Techniki prezentacji i sztuka wystąpień publicznych”:

Migaczewska Ewa, „Komunikowanie" na rynku pracy – nowe możliwości zawodowe, (w:) Lesław H. Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia, NOMOS, Kraków 2011
Migaczewska Ewa, Istota i projektowanie działań public relations, (w:) Lesław H. Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia, NOMOS, Kraków 2011
Migaczewska Ewa, Etykieta biznesu współczesnych organizacji w wybranych krajach Europy, (w:) Barbara Gąciarz, Marzena Mamak-Zdanecka (red.), Rynek pracy i organizacje
w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011
Migaczewska Ewa, Dziennikarz – zawód zaufania publicznego? Analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk (red.), Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010

Informacje dodatkowe:

Obok pracy akademickiej prowadziła także szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej dla firm. Autorka publikacji z zakresu socjologii mediów, komunikacji społecznej i międzyludzkiej, mikrosocjologii i procesów grupowych oraz public relations.