Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-113-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przewidziane są tematycznie zwarte wykłady i studia przypadków, dyskusje porządkujące wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji w warunkach współczesnego społeczeństwa wiedzy i przemysłu 4.0

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce społecznej oraz o relacjach między gospodarką, rynkiem pracy a procesami: zarządzaniem zespołami i projektami w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji. Rozumie uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnej perspektywy przemysłu 4.0 w świetle teorii i koncepcji zarządzania i funkcjonowania różnych typów organizacji. IFS2P_W08, IFS2P_W11, IFS2P_W10, IFS2P_W03, IFS2P_W12, IFS2P_W06 Kolokwium
M_W002 Nabywa wiedzę z obszaru zarządzania i komunikacji społecznej. Ukierunkowany jest na rozumienie powiązania pomiędzy przedsiębiorczością, innowacyjnością, rozwojem kreatywnym pracowników oraz współpracą zespołową i między zespołową. Ma wiedzę na temat poprawnego budowania nowego modelu pracy zespołowej, budowania kompleksowego systemu motywacyjnego. IFS2P_W05, IFS2P_W08, IFS2P_W12, IFS2P_W06 Kolokwium
M_W003 Wie jak opisać i analizować zmiany zachodzące w organizacjach i zarządzaniu w nich zespołami, kompetencjami i rozwojem pracowników. Wie co jest istotą budowania rozwiązań usprawniających pracę zespołową i zapewniających właściwe porozumiewanie się. IFS2P_W07, IFS2P_W05, IFS2P_W09, IFS2P_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność analizowania uwarunkowań zarządzania procesami w organizacjach: budowania modelu pracy zespołowej, zarządzania zespołami wirtualnymi, zarządzania talentami w kontekście cyfrowej gospodarki. Potrafi oceniać zalety i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, sieciocentryczności przedsiębiorstw i realizacji celów biznesowych w zgodzie z korzyściami społecznymi i technologicznymi. IFS2P_U01, IFS2P_U05, IFS2P_U03, IFS2P_U06, IFS2P_U12 Studium przypadków
M_U002 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu zarządzania organizacjami, zarządzania zespołami, zarządzania kompetencjami. Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnych organizacjach (przedsiębiorstwach/firmach) i instytucjach. Ma umiejętność szerokiego definiowania problemów i wskazywania alternatywnych rozwiązań. IFS2P_U01, IFS2P_U05, IFS2P_U04, IFS2P_U11, IFS2P_U09, IFS2P_U03, IFS2P_U12 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie analizy wybranego zjawiska lub procesu w odniesieniu do zarządzania zespołami, komunikowania społecznego i podejmowania procesu decyzyjnego. Tworzy rozwiązania i usprawnienia na podstawie informacji z literatury przedmiotu, współpracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, orientacji w swojej dziedzinie/branży oraz w innych obszarach. IFS2P_K04, IFS2P_K03, IFS2P_K01, IFS2P_K07, IFS2P_K02 Prezentacja
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, gospodarczych i technologicznych w odniesieniu do: zarządzania współczesnymi zespołami, współpracy między zespołowej, zarządzania wieloma projektami oraz kreowania norm zachowań i skutecznego komunikowania. IFS2P_K04, IFS2P_K03, IFS2P_K07, IFS2P_K02, IFS2P_K05 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce społecznej oraz o relacjach między gospodarką, rynkiem pracy a procesami: zarządzaniem zespołami i projektami w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji. Rozumie uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnej perspektywy przemysłu 4.0 w świetle teorii i koncepcji zarządzania i funkcjonowania różnych typów organizacji. - - - - + - - - - - -
M_W002 Nabywa wiedzę z obszaru zarządzania i komunikacji społecznej. Ukierunkowany jest na rozumienie powiązania pomiędzy przedsiębiorczością, innowacyjnością, rozwojem kreatywnym pracowników oraz współpracą zespołową i między zespołową. Ma wiedzę na temat poprawnego budowania nowego modelu pracy zespołowej, budowania kompleksowego systemu motywacyjnego. - - - - + - - - - - -
M_W003 Wie jak opisać i analizować zmiany zachodzące w organizacjach i zarządzaniu w nich zespołami, kompetencjami i rozwojem pracowników. Wie co jest istotą budowania rozwiązań usprawniających pracę zespołową i zapewniających właściwe porozumiewanie się. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność analizowania uwarunkowań zarządzania procesami w organizacjach: budowania modelu pracy zespołowej, zarządzania zespołami wirtualnymi, zarządzania talentami w kontekście cyfrowej gospodarki. Potrafi oceniać zalety i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, sieciocentryczności przedsiębiorstw i realizacji celów biznesowych w zgodzie z korzyściami społecznymi i technologicznymi. - - - - + - - - - - -
M_U002 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu zarządzania organizacjami, zarządzania zespołami, zarządzania kompetencjami. Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnych organizacjach (przedsiębiorstwach/firmach) i instytucjach. Ma umiejętność szerokiego definiowania problemów i wskazywania alternatywnych rozwiązań. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie analizy wybranego zjawiska lub procesu w odniesieniu do zarządzania zespołami, komunikowania społecznego i podejmowania procesu decyzyjnego. Tworzy rozwiązania i usprawnienia na podstawie informacji z literatury przedmiotu, współpracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, orientacji w swojej dziedzinie/branży oraz w innych obszarach. - - - - + - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, gospodarczych i technologicznych w odniesieniu do: zarządzania współczesnymi zespołami, współpracy między zespołowej, zarządzania wieloma projektami oraz kreowania norm zachowań i skutecznego komunikowania. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych trendów w zarządzaniu procesami, zespołami i projektami we współczesnych organizacjach oraz ukształtowanie umiejętności rozwoju kompetencyjnego i współpracy zespołowej oraz między zespołowej.

Wiedza. Student po zakończeniu kursu powinien posiadać wiedzę z zakresu rozwoju myśli teoretycznej nad organizacjami (koncepcje teoretyczne, modele i typologie organizacji) oraz oraz nowoczesnych trendów i praktycznych reguł zarządzania procesami w organizacji. m.in.: z zakresu wymiarów strategii biznesowej i polityki personalnej, zarządzania zespołami, zarządzania kompetencjami, doboru pracowniczego oraz zarządzania międzykulturowego. Nabywa również wiedzę o wymogach pracy zespołowej, między zespołowej, przedsiębiorczości innowacyjnej i technologicznej oraz kreowaniu liderów innowacji.

Umiejętności. Student umie posługiwać się pojęciami i definicjami związanymi z problematyką, świata pracy 2.0 – współczesnych organizacji oraz zarządzania: zespołami projektowymi, wirtualnymi, pracownikami “zamorskimi” . Posiada umiejętność definiowania m.in. roli zawodowej, kompetencji pracy zespołowej, kompetencji podejmowania decyzji, komunikatywności, motywowania, przywództwa, rozwiązywania konfliktów w kontekście współczesnego przedsiębiorstwa/firmy. Potrafi opisywać i analizować procesy zachodzące w otoczeniu organizacyjnym i na rynku pracy.

Kompetencje. Student ma świadomość wiedzy społecznej dla zrozumienia funkcjonowania organizacji i jej kultury pracy zespołowej i rozwijania wewnętrznej współpracy. Potrafi zdefiniować swoje kompetencje społeczne, osobiste, zawodowe i menedżerskie w kontekście budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Samodzielnie analizuje wybrane problemy, zjawiska lub procesy związane z zarządzaniem zespołowym, komunikowaniem, kreowaniem norm zachowań oraz formułuje rozwiązania. Ponadto nabywa kompetencji do pracy zespołowej w trakcie analizy studiów przypadku.

Tematy zajęć

1. / Kierunki, koncepcje zarządzania organizacjami w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Organizacja i jej otoczenie międzynarodowe, regionalne i lokalne. Geografia i typologia organizacji.
2./ Czwarta rewolucja przemysłowa i świat pracy 2.0. Organizacje (firmy i przedsiębiorstwa) w świecie cyfrowym.
3./ “Turkusowa cywilizacja pracy” – cele organizacji i zarządzanie procesami.
4./ Współcześnie organizacje i ich polityka personalna ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia, kultury organizacyjnej, zarządzania zróżnicowanymi wiekowo pokoleniami, zarządzania talentami, oceny pracowniczej.
5./ Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i pułapki. Rodzaje zatrudnienia i umowy zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.
6./ Grupy i zespoły w organizacjach – cechy różnicujące. Typologia grup i zespołów. Zespoły w świecie pracy 2.0. Współpraca międzyzespołowa. Zarządzanie projektami w organizacji.
7./ Ocena pracownicza i jej kluczowe funkcje. Zarządzanie kompetencjami. Rozwój kompetencji pracownika.
8./ Funkcje kierownicze w organizacjach (nowoczesne przywództwo, style podejmowania decyzji, delegowanie uprawnień i zadań). Na czym polega rola lidera?
9./ Motywowanie w teoriach i praktyce. Zarządzanie motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Motywowanie specjalistów. Wynagradzanie – system wynagradzania i formy płacy.
10./ Konflikty w organizacjach. Koncepcje teoretyczne konfliktu, typologia konfliktów i sposoby ich rozwiązywania.
11./ Patologie w organizacjach – diagnozowanie i przeciwdziałanie
12./ Nowoczesna aranżacja przestrzeni biurowej. Dobra przestrzeń do pracy – korelacja funkcjonalności, designu i efektywności. Idea placemakingu.
13./ Etykieta biznesu, czyli jak zrobić dobre wrażenie. Podstawowe zasady: precedencja, ubiór służbowy, wizytówka, komunikacja elektroniczna, spotkania biznesowe. Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych. Qiuz z etykiety biznesu.
14./ Poradnik absolwenta w warunkach współczesnych form zatrudnienia i pracy w zespole.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki oceniania w trybie sesji poprawkowej II i III termin:
1. Ocena z poprawkowego kolokwium 20%
2. Ocena z projektowanego rozwiązania problemu w studium przypadku. Pytania do studium przypadku problemowe otwarte, pogłębiające i pytania zamknięte 50%.
3. Ocena z prezentacji 30%

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena z kolokwium 20%
2. Ocena z projektowanego rozwiązania problemu w studium przypadku. Pytania do studium przypadku problemowe otwarte, pogłębiające i pytania zamknięte 50%.
3. Ocena aktywności w czasie pracy w zespołach nad studiami przypadków, grach symulacyjnych 10%
4. Ocena z prezentacji 20%
Ocena podsumowująca: : od 50% – ocena 3.0
od 60% – ocena 3.5
od 70% – ocena 4.0
od 80% – ocena 4.5
od 90% – ocena 5.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student nie może być obecny na zajęciach lub kolokwium końcowym, uzgadnia z prowadzącym tryb i termin wyrównania zaległości.
1. Przygotowanie samodzielnego/ indywidualnego opracowania z tematów zajęć, w których student nie uczestniczył.
2. Samodzielna analiza (każda nieobecność na zajęciach z wykorzystaniem metody przypadków skutkuje przygotowaniem samodzielnej analizy).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Armstrong M. , Taylor S. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Polska Wyd. VI, 2016.
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. Dostępne również w wersji Pdf.: http://www.seipa.edu.pl/s/p/artykuly/93/939/Podr%C4%99cznik_PdA_2010.pdf
Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap Łódź 2011
Koźmiński, Andrzej K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak, D.. Zasady zarządzania, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:
Blikle, Andrzej, J.. Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, wydawnictwo Onepress, Warszawa 2017.
Breiding James R., Swiss made. Nieznana historia szwajcarskiego sukcesu, Agora. Warszawa 2016.
Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Helion, Gliwice 2016
Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Poltext, Warszawa 2010.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Glinka B., Kostera M., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu – Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Kamińska – Radomska I., Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.
Kostera M., Organizacje i archetypy, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Kozyra B. Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes sp. z o.o. Warszawa 2015.
Koźmiński Andrzej K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D,. Zasady zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014
Mamak-Zdanecka M., Dialekt organizacyjny. Hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowej [w:]
K . Skowronek, Trzciński Ł. (red.) Język źródłem (nie)porozumienia, Aureus, Kraków 2014
Mamak-Zdanecka M.,(Auto)biografie organizacji i przywódców . „Zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość [w:] K. Skowronek (red.) Biografie, opowieści, autorytety. Aureus, Kraków 2015
Mamak-Zdanecka M., Kapralska Ł. Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu
przedsiębiorczości na studiach inżynierskich, „Eduakcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej” nr 2 (12) 2016
Mamak-Zdanecka M., Maksymowicz A., Towards the inter-generation labour market, „Zeszyt Naukowy, Zarządzanie” nr 36, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Padzik K., Ocena zintegrowana. Assessment i Development Center. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Tjan Anthony K., Harrington Richard J., Tsun -Yan Hsieh. Serce, inteligencja, odwaga i szczęście. Co jest potrzebne każdemu przedsiębiorcy. I co jest niezbędne do zbudowania wspaniałej firmy. MT Biznes Ltd. Warszawa 2013.

Czasopisma:
Forbes Polska
Harvard Business Review Polska; https://www.hbrp.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mamak-Zdanecka M., Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany, w: B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011
Mamak-Zdanecka M., Dialekt organizacyjny. Hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowej [w:]
K . Skowronek, Trzciński Ł. (red.) Język źródłem (nie)porozumienia, Aureus, Kraków 2014
Mamak-Zdanecka M.,(Auto)biografie organizacji i przywódców . „Zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość [w:] K. Skowronek (red.) Biografie, opowieści, autorytety. Aureus, Kraków 2015
Mamak-Zdanecka M., Maksymowicz A., Towards the inter-generation labour market, „Zeszyt Naukowy, Zarządzanie” nr 36, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Mamak-Zdanecka M. Kapralska Ł., Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich. Eduakcja : magazyn edukacji elektronicznej nr nr 2, 2016.
Mamak-Zdanecka M. Kapralska Ł., Platforma edukacyjna SEIPA : czy przedsiębiorczości można nauczyć? “Horyzonty Wychowania” , vol. 15 no. 34, 2016.
Mamak-Zdanecka M., Kompetencje cyfrowe w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowskia-Skiba (red.) Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. Kraków 2016.
Mamak-Zdanecka M., Żuchowska – Skiba D., Lulek A.,Kształcenie dla rynku pracy osób z niepełnosprawnościami : kompleksowy program aktywizacji zawodowej na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2018.

Informacje dodatkowe:

Brak