Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria gier i dylematy społeczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-115-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasadniczym celem jest wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące teorii gier i dylematów społecznych. Uczestnicy zdobędą podstawowe informacje i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych związanych ze zjawiskami konfliktu i kooperacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę na temat dylematów społecznych i zna koncepcje teoretyczne odnośnie zachowań w grupach IFS2P_W06 Kolokwium
M_W002 zna teorię gier w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zachowań w procesach grupowych IFS2P_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystać teorię gier i wiedzę na temat dylematów społecznych przy projektowaniu rozwiązań złożonych problemów lokujących się na styku technologii i świata społecznego IFS2P_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość złożoności dylematów związanych z wielowymiarowymi relacjami technologii i świata społecznego IFS2P_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat dylematów społecznych i zna koncepcje teoretyczne odnośnie zachowań w grupach + - - - - - - - - - -
M_W002 zna teorię gier w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zachowań w procesach grupowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać teorię gier i wiedzę na temat dylematów społecznych przy projektowaniu rozwiązań złożonych problemów lokujących się na styku technologii i świata społecznego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość złożoności dylematów związanych z wielowymiarowymi relacjami technologii i świata społecznego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Wprowadzenie do problematyki teorii gier
2. Dylematy społeczne w teorii gier
3. Podstawowe dylematy wyboru w sytuacji ograniczonej informacji
4. Teoria gier w wojskowości i filozofii
5. Podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji
5. Dylemat więźnia w różnych sytuacjach społecznych
6. Teoria gier a rybołówstwo na Jamajce – dwuosobowe gry o sumie zerowej
7. Normy społeczne z perspektywy teorii gier
8. Kolokwium

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem, wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w wykładzie jest obowiązkowy, dopuszczenie do zaliczenia uzyskuje student, który uczetniczył w 75% zajęć wykładowych.
I termin kolowium: test
II i III termin: test

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny końcowej stanowi wynik uzyskany na kolokwium zaliczeniowym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student który opuści wiecej niż 25% zajęć wyrównuje zaległości poprzez zaliczenie w formie ustnej tekstów ustalonych z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura (podstawowa):
Philip D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska, Konkurencja i kooperacja – teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Marek M. Kamiński, Gry więzienne – tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.
Procesy grupowe. Perspektywa socjologiczna, Kinaga Wysieńska, Joanna Heidtman (red.), Kraków: Scholar, 2013

Do ćwiczeń dla zainteresowanych:
Gambit- bezpłatna aplikacja do rozwiązywania gier
http://gambit.sourceforge.net/index.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance / Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar, Przemysław GAWROŃSKI, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications ; ISSN 0378-4371. — 2017 vol. 468, s. 334–339. — Bibliogr. s. 339, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-05. — Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar – pierwsza afiliacja: Shahid Beheshti University, Iran. W trakcie powstawania publikacji stypendium na WFiIS AGH.. — tekst: https://goo.gl/XADbHP
Separate or perish – the coevolving voter model / K. KUŁAKOWSKI, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA, P. GAWROŃSKI // International Journal of Modern Physics. C ; ISSN 0129-1831. — 2018 vol. 29 no. 7, s. 1850053-1–1850053-13. — Bibliogr. s. 1850053-12–1850053-13. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-27

Informacje dodatkowe:

brak