Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza trendów w Internecie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-120-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie warsztatów z analityki internetowej słuchacze zostaną zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi źródeł danych na temat praktyk społecznych i trendów związanych z wykorzystywaniem technologii cyfrowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna koncepcje teoretyczne oraz techniki pozyskiwania danych, potrafi posługiwać się nimi i analizować uzyskane wyniki IFS2P_W03 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu znajomości systemów zajmujących sięgromadzeniem i przetwarzaniem danych i wie jak je zastosować do analizy trendów w Internecie IFS2P_W04 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania trendów w internecie. IFS2P_U11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych IFS2P_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych i technicznych do analizy trendów w internecie. IFS2P_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna koncepcje teoretyczne oraz techniki pozyskiwania danych, potrafi posługiwać się nimi i analizować uzyskane wyniki - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu znajomości systemów zajmujących sięgromadzeniem i przetwarzaniem danych i wie jak je zastosować do analizy trendów w Internecie - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania trendów w internecie. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych i technicznych do analizy trendów w internecie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

W trakcie warsztatów z analityki internetowej słuchacze zostaną zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi źródeł danych na temat praktyk społecznych i trendów związanych z wykorzystywaniem technologii cyfrowych. Omówione zostaną również wybrane narzędzia do pozyskiwania, analizy i wizualizacji wspomnianych danych. Dostęp do aktualnych danych i informacji o trendach rynkowych, analiza konkurencji i umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji to klucz do tworzenia atrakcyjnych produktów i usług, prowadzenia komunikacji marketingowej i działań z zakresu public relations, jak również tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowania przewag konkurencyjnych. To również niezwykle ważne źródło informacji o procesach kulturowych i społecznych w przestrzeni internetu.
Dzięki warsztatowej formie zajęć, wykorzystującej praktyczne ćwiczenia i studia przypadków uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do przewidywania trendów i zmian na rynku, tworzenia strategii marketingowej w e-gospodarce, korzystania ze źródeł danych i narzędzi do monitorowania i kontroli bieżącej działalności firmy online.
Zakres tematyczny:
1. Internet jako źródło danych o zachowaniach społecznych
2. Badanie trendów na podstawie analizy zapytań w wyszukiwarkach internetowych
3. Analiza ruchu i zachowań użytkowników technologii cyfrowych
4. Budowanie profili użytkowników internetu na podstawie danych z mediów społecznościowych
5. Narzędzia do analizy i wizualizacji danych w internecie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadań i raportu analitycznego. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Wykonanie zadań na zajęciach 20%
2. Stworzenie raportu analitycznego oraz panelu informacyjnego z wykorzystaniem omawianych narzędzi i źródeł danych 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Beasley, Michael. 2014. UX i analiza ruchu w sieci : praktyczny poradnik, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Kaushik, Avinash. 2010. Web analytics 2.0 : świadome rozwijanie witryn internetowych, Gliwice: Wydawnictwo
Helion.
Markov, Zdravko i Daniel T. Larose. 2009. Eksploracja zasobów internetowych. Analiza struktury, zawartości
i użytkowania sieci WWW, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Doświadczenie praktyczne:
Wieloletni współpracownik Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. Członek „The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO)”. Doradca i strateg z zakresu analityki webowej i kampanii reklamowych on-line. Jako trener i dydaktyk prowadzi zajęcia na kilku kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych i dedykowanych szkoleniach (m. in. metody badań społecznych, warsztaty analityki internetowej, pomiar działań employer branding, zachowania organizacyjne). Brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i wdrożeniowych – część realizowanych z zagranicznymi jednostkami badawczymi (University of Iceland, Humboldt-Universität zu Berlin, University Politehnica of Bucharest, Mälardalen University; University Pompeu Fabra). Współrealizator projektu pn. „GameHub – University–Enterprises Cooperation in game Industry in Ukraine” w ramach programu Erasmus+: KA2.
Wybrane publikacje:
Kowalik, Wojciech, Jagoda Komusińska, Jan Strycharz i Łukasz Maźnica. 2016. „Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie: użyteczność – dostępność – praktyki”, Kraków: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.
Kowalik, Wojciech Łukasz Maźnica i Jan Strycharz. 2016. „Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury”, [w:] Grzegorz D. Stunża i Krzysztof Stachura (red.), „Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka”, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, s. 79-91.
Kowalik, Wojciech, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak i Jan Strycharz. 2015. „Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury”, Kraków: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.
Kowalik, Wojciech i Anna Pawlina. 2015. „Internet oczami seniorów. Percepcja i wzory wykorzystania”, [w:] Wojciech Kowalik i Anna Pawlina (red.), „Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości”, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 43-63.
Kowalik, Wojciech, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lec Dulian. 2015. „Nowa sprawozdawczość instytucji kultury”, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny] — [Local cultural centers: action and diagnosis] / Jagoda Komusińska, Wojciech KOWALIK, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Strycharz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o. o., 2016. — 137 s.. — Tryb dostępu: https://goo.gl/PMwpsy [2017-01-31]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 118–119. — ISBN: 978-83-940660-3-1. — Publikacja powstała w ramach projektu „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury”
Teenage love at the dawn of the 21st century. How the ICTs affect close relationships among teens / Wojciech KOWALIK // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 240–241. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na zajęciach student/ka musi zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę w ramach dyżuru.