Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy automatyki i robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-201-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami automatyki i robotyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu robotyki i automatyki. IFS2P_W01 Projekt,
Prezentacja,
Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę ma z zakresu systemu sterowanego, jego modelu, sygnałów sterujących i wyjściowych i zna metody ich programowania. IFS2P_W02 Projekt,
Prezentacja,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi projektować rozwiązania złożonych problemów z zakresu robotyki i automatyki. IFS2P_U03 Projekt,
Prezentacja,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia kreatywnego w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań zawierajacych elementy i układy automatyki w urządzeniach powszechnego użytku. IFS2P_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu robotyki i automatyki. - - + - + - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę ma z zakresu systemu sterowanego, jego modelu, sygnałów sterujących i wyjściowych i zna metody ich programowania. - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować rozwiązania złożonych problemów z zakresu robotyki i automatyki. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia kreatywnego w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań zawierajacych elementy i układy automatyki w urządzeniach powszechnego użytku. - - + - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Zajęcia praktyczne miały na celu rozszerzenie wiedzy teoretycznej nabytej przez studentów podczas konwersatoriów do projektowania robotów oraz stosowania wiedzy z zakresu automatyki i robotyki w praktyce.
Zajęcia będą odbywały się oparciu o zestawy Lego Mindstorms oraz układy Arduino.

Konwersatorium (15h):

Funkcje i rola automatyki.
Przegląd systemów techniki i technologii wymagających sterowania.
Pojęcie systemu sterowanego, jego modelu, sygnałów sterujących i wyjściowych. Zastosowania modeli matematycznych i ich identyfikacja.
Elementy i układy automatyki w urządzeniach powszechnego użytku.
Zadania automatyki: stabilizacja, nadążanie oraz zabezpieczenia.
Najnowsze osiągnięcia i zastosowania automatyki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu to przygotowanie projektu i egzamin. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, jednak przed przystąpieniem do konwersatorium student jest zobowiązany zapoznać się z treściami poruszanymi podczas wykładu.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 50%,
Realizacja projektu i jego prezentacja 50%.
Projekt będzie bazował na przygotowaniu z wykorzystaniem Lego Mindstorms oraz układy Arduino robotów i rozwiązań, które mogą być stosowane w codziennym użytkowaniu. Prezentacja będzie stanowiłą integralną część projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
AWREJCEWICZ J., WODZICKI W. – Podstawy Automatyki. Teoria i przykłady, Wyd. Politechniki Łódzkiej, dź 2001; GESSING R. – Podstawy Automatyki, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001; KOŚCIELNY W. – Materiały pomocnicze do nauczania podstaw automatyki, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 ;

KOWAL J. – Podstawy Automatyki – tom 1, UWND, Kraków 2006;
KOWAL J. – Podstawy Automatyki – tom 2, UWND, Kraków 2007;
URBANIAK A. – Podstawy Automatyki, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mgr inż. Barbara Tomaka posiada 6-letnie doświadczenie w kierowaniu pracy zespołów inżynierskich podczas projektowania i realizacji dedykowanych, prototypowych rozwiązań mechatronicznych dla przemysłu. Ponadto zajmuje się także działaniami marketingowymi związanymi z promocją produktów i usług oferowanych przez firmę.
Realizowane inwestycje (wybrane)
· Zespół bloku kontrolno-pomiarowego do szyn kolejowych, MONIT SHM Sp. z o.o., 2017-2018
· Półautomatyczny robot samojezdny wyposażony w głowicę skanującą do precyzyjnej fenomiki do badań naukowych, MONIT SHM Sp. z o.o., 2017
· Urządzenie do oczyszczania i dezynfekcji wewnętrznych powierzchni narzędzi lub akcesoriów medycznych – wersja do produkcji, MONIT SHM Sp. z o.o., 2017
· Prototyp stanowiska wizyjnej kontroli szyb lamp samochodowych, MONIT SHM Sp. z o.o., 2016
· Baza modułowego systemu montażu wkrętów w elementach tworzywowych oraz Moduł montażu wkrętów w elementach tworzywowych z układem sterowania, MONIT SHM Sp. z o.o., 2015
· Prace rozwojowe „Walidacja spełniania określonych parametrów przez materiały użyte do budowy poszczególnych elementów rozproszonych urządzeń modułowych” oraz „BASIC Customer Experience” w ramach przedsięwzięcia pt. „Pilotażowa instalacja rozproszonych urządzeń modułowych działających w oparciu o koncepcję reverse logistic” realizowanego w ramach programu „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+”, MONIT SHM Sp. z o.o., 2014

Informacje dodatkowe:

brak