Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczne aspekty robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-203-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie kulturowo społecznych konsekwencji ekspansji robotyki współczesnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna w zaawansowanym stopniu definicje, klasyfikacje i koncepcje teoretyczne oraz ich wzajemne relacje w analizie społecznych aspektów robotyki IFS2P_W11 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie (problem kohabitacji ludzi i maszyn) IFS2P_W12 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi poprawnie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii aby wyjaśnić złożone zjawiska i procesy społeczne; ma umiejętność realizacji projektów oraz prezentowania ich wyników IFS2P_U12 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma pełne kompetencje pozwalające na uczestniczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów społecznych i potrafi w pełni przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności IFS2P_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna w zaawansowanym stopniu definicje, klasyfikacje i koncepcje teoretyczne oraz ich wzajemne relacje w analizie społecznych aspektów robotyki - - - - + - - - - - -
M_W002 ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie (problem kohabitacji ludzi i maszyn) - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi poprawnie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii aby wyjaśnić złożone zjawiska i procesy społeczne; ma umiejętność realizacji projektów oraz prezentowania ich wyników - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma pełne kompetencje pozwalające na uczestniczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów społecznych i potrafi w pełni przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Społeczne aspekty robotyki

1. roboty są następnymi samochodami: współczesne maszyny w kontekście kulturowym i ekonomicznym
2. sztuczne życie: historia idei
3. automatyka, robotyka, mechatronika: powstanie i podstawy teoretyczne dyscyplin
4. hybrydowy ekosystem: problem kohabitacji ludzi i maszyn
5. etyczne implikacje funkcjonowania inteligentnych układów autonomicznych
6. biologia czy historia: zasoby kulturowe jako wzory dla projektowania inteligentnych układów autonomicznych
7. technologiczne utopie kultury współczesnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność, udziął w dyskuzji
Sposób obliczania oceny końcowej:

aktywny udział w zajęciach 40%
kolokwium (forma ustna) 60 %
Zasady i forma zaliczenia w drugim (w sesji) i trzecim (w sesji porawkowej) terminie pozstaje bez zmian.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

lektura w języku angielskim
Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymagane ćwiczenia i/lub literaturę.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Yang, Guang-Zhong, et al. “The grand challenges of Science Robotics.” Science Robotics 3.14 (2018)
Mori, M. (1970). The uncanny valley. Energy, 7(4), 33-35.
Šabanović, S. (2010). Robots in society, society in robots. International Journal of Social Robotics, 2(4), 439-450.
Salah, A. A., Ruiz-del-Solar, J., Mericli, C., & Oudeyer, P. Y. (2012, October). Human behavior understanding for robotics. In International Workshop on Human Behavior Understanding (pp. 1-16). Springer, Berlin, Heidelberg.

dodatkowe:
Zhao, S. (2006). Humanoid social robots as a medium of communication. New Media & Society, 8(3), 401-419.
Jezierski E. (2010), „Podstawy robotyki”, w: Mechatronika , t. 2, Algorytmy, sterowanie i robotyka, metody komputerowe, systemy tekstroniczne, mechatronika pojazdowa, sterowniki i nap ę dy, informatyczne systemy zarz ą dzania , red. Sławomir Wiak, Łódź: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Popović, M. B. (2013). Biomechanics and robotics. Pan Stanford.
Dziergwa, M., Kaczmarek, M., Kaczmarek, P., Kędzierski, J., & Wadas-Szydłowska, K. (2018). Long-term cohabitation with a social robot: a case study of the influence of human attachment patterns. International Journal of Social Robotics, 10(1), 163-176.

Zawieska, K., & Duffy, B. R. (2014). The self in the machine. Pomiary Automatyka Robotyka, 18(2), 78-82.
Saadatian, E., Samani, H., Fernando, N., Polydorou, D., Pang, N., & Nakatsu, R. (2013, September). Towards the definition of cultural robotics. In Culture and Computing (Culture Computing), 2013 International Conference on (pp. 167-168). IEEE.

Chakraborti, T., Zhang, Y., Smith, D. E., & Kambhampati, S. (2016, May). Planning with resource conflicts in human-robot cohabitation. In Proceedings of the 2016 International Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems (pp. 1069-1077). International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems.

Krawczak, M. (2015). Bio-technologiczny-świat: kodowanie nowej kultury. Przegląd Kulturoznawczy, 2015(Numer 4 (26)), 385389.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Olszewska, A., & Gancarczyk, J. (2017, July). Touchscreen user interface design for content based image retrieval. [w:] Proceedings of the conference on Electronic Visualisation and the Arts, s. 315-316.

Realizatorka i pomysłodawczyni projektu Re: SENSTER, którego celem jest przywrócenie do życia jednego z klasycznych dzieł sztuki mediów.SENSTER został stworzony pod koniec lat 60. przez Edwarda Ihnatowicza. Obecnie zajmuje się opieką kuratorską nad rzeźbą.

Informacje dodatkowe:

brak