Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interfejsy multimodalne i badanie HCI
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-204-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z alternatywnymi interfejsami człowiek-komputer oraz informacji, które pozwolą na projektowanie urządzeń i ewaluację skuteczności nowych sposobów interakcji człowieka z maszyną.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z interfejsami człowiek-maszyna oraz sposobami interakcji. IFS2P_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie wykorzystywane (w urządzeniach wejściowych) technologie oraz praktyczne przykłady ich zastosowań. IFS2P_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać praktycznie wiedzę z zakresu metod używanych do analizy sygnałów w urządzeniach wejściowych IFS2P_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rolę interfejsów człowiek-maszyna we współczesnej rzeczywistości. IFS2P_W02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z interfejsami człowiek-maszyna oraz sposobami interakcji. - - + - + - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie wykorzystywane (w urządzeniach wejściowych) technologie oraz praktyczne przykłady ich zastosowań. - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać praktycznie wiedzę z zakresu metod używanych do analizy sygnałów w urządzeniach wejściowych - - + - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę interfejsów człowiek-maszyna we współczesnej rzeczywistości. - - + - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Akwizycja sygnałów dla potrzeb systemów multimodalnych.
Detekcja ruchu na sekwencji video i jej wykorzystanie do sterowania
Ewaluacja interfejsów wejściowych wykorzystywanych w komunikacji człowiek-komputer.
Praktyczne zadania związane z interfejsami człowiek-maszyna (praca w grupach). Przykładowe tematy: sterowanie gestami rąk, wykorzystanie kontrolerów do sterowania, interfejs mutlitouch, interfejsy głosowe, haptyczne, eyetracking, EEG.

Konwersatorium (15h):

Konwersatorium stanowi omówienie w perspektywie teoretycznej i pokazanie przykładów zastosowań tematów, które będą rozwijane w ramach warsztatów.
Tematyka obejmie:
Akwizycja sygnałów dla potrzeb systemów multimodalnych.
Detekcja ruchu na sekwencji video i jej wykorzystanie do sterowania
Ewaluacja interfejsów wejściowych wykorzystywanych w komunikacji człowiek-komputer.
Praktyczne zadania związane z interfejsami człowiek-maszyna (praca w grupach). Przykładowe tematy: sterowanie gestami rąk, wykorzystanie kontrolerów do sterowania, interfejs mutlitouch, interfejsy głosowe, haptyczne, eyetracking, EEG.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez kolokwium i projekt. Sposób zaliczania nie zmienia się w kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za kolokwium 50% i projekt 50%. Projekt będzie obejmował tematykę związaną z alternatywnymi interfejsami człowiek-komputer oraz informacji, które pozwolą na projektowanie urządzeń i ewaluację skuteczności nowych sposobów interakcji człowieka z maszyną.
Zasady i forma zaliczenia w drugim (w sesji) i trzecim (w sesji poprawkowej) terminie pozostaje bez zmian.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może nadrobić w oparciu o literaturę zaleconą przez wykładowcę. Powstałe zaległości student zalicza w terminie ustalonym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura oraz oprogramowanie z zakresu naturalnych interfejsów użytkownika, interfejsów głosowych, interfejsów oparte na gestach, eye-tracking’u, interfejsów mózg-komputer zostaną studentom dostarczone na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za moduł pochodzi z prac w projektach naukowych, projektach B+R, pracy oraz konsultacji przy wdrożeniach projektów komercyjnych.

Przykładowe publikacje:
Postawy wobec robotów w immersyjnych środowiskach wirtualnej rzeczywistości__, M. Igras-Cybulska, A. Cybulski, P. Kolecki (2019) – w druku

Caller identification by voice / Marcin WITKOWSKI, Magdalena IGRAS, Joanna GRZYBOWSKA, Paweł Jaciów, Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: 2014 XXII annual Pacific Voice Conference (PVC) [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 11–13 April 2014 : proceedings / ed. by Bartosz Ziółko, Joanna Grzybowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2014. — ISBN: 978-1-4799-3700-4. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6845420

Combination of Fourier and wavelet transformations for detection of speech emotions / Mariusz ZIÓŁKO, Paweł Jaciów, Magdalena IGRAS // W: 7th International Conference on Human System Interactions (HSI) : 16–18 June 2014, Costa da Caparica. — USA ; Canada : IEEE, 2014. — ISBN: 978-1-4799-4714-0. — S. 49–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.. — W bazie Web of Science dod. seria: Conference on Human System Interaction; ISSN 2158-2246. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6860447

MFCC-GMM approach to automatic tracking of emotions in speech / M. IGRAS-CYBULSKA // W: 9th European IACCP conference : from a cross-cultural perspective: conflict and cooperation in shaping the future of Europe : Warsaw 16-19 July 2017 : program and the book of abstracts / red. Anna M. Chodynicka, Joanna Więckowska, Marta Penczek. — Warsaw : SWPS University of Social Sciences and Humanities, 2017. — ISBN: 978-83-62443-45-1. — S. 114. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

Vocal tract normalisation in computer games / Mariusz ZIÓŁKO, Mariusz MĄSIOR, Bartosz ZIÓŁKO, Magdalena IGRAS // W: Proceedings of the 14th IASTED international conference on Computer Graphics and Imaging (CGIM 2013) ; Proceedings of the 10th IASTED international conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA 2013) [Dokument elektroniczny] : February 12–14, 2013 Innsbruck, Austria / L. Linsen, M. Kampel ; International Association of Science and Technology for Development. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development ; 797 ; 798). — e-ISBN: 978-0-88986-944-8. — S. 372–376. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 376, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

Pozostałe publikacje naukowe: https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/igras-cybulska-magdalena-06928

Informacje dodatkowe:

brak