Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Proseminarium
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-206-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Proseminarium ma na celu przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student ma wiedzę na temat prawidłowości oraz o zjawisk i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych i potrafi posłużyć się odpowiednią metodologią dla ich analizy IFS2P_W06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 zna koncepcje teoretyczne dotyczące relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii IFS2P_W08 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie IFS2P_W12 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W004 student zna zasady prawa autroskiego i wie jak zarzadzać zasobami własności intelektualnej IFS2P_W10 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętności integrowania i interpretowania uzyskanych informacji uzyskanych z różnorodnych źródeł naukowych, wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania na ich podstawie opinii. IFS2P_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi identyfikować, interpretować oraz wyciągać wnioski dotyczace procesów i zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi badawczych IFS2P_U06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 student potrafi zaprezentować tematykę swojej pracy dyplomowej IFS2P_U12 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest przygotowany do udziału w dyskusji, krytycznej oceny odbieranych treści i formułowania sądów IFS2P_K04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student ma wiedzę na temat prawidłowości oraz o zjawisk i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych i potrafi posłużyć się odpowiednią metodologią dla ich analizy - - - - - + - - - - -
M_W002 zna koncepcje teoretyczne dotyczące relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii - - - - - + - - - - -
M_W003 ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie - - - - - + - - - - -
M_W004 student zna zasady prawa autroskiego i wie jak zarzadzać zasobami własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętności integrowania i interpretowania uzyskanych informacji uzyskanych z różnorodnych źródeł naukowych, wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania na ich podstawie opinii. - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi identyfikować, interpretować oraz wyciągać wnioski dotyczace procesów i zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi badawczych - - - - - + - - - - -
M_U003 student potrafi zaprezentować tematykę swojej pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do udziału w dyskusji, krytycznej oceny odbieranych treści i formułowania sądów - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Proseminarium

Celem zajęć na proseminarium jest przygotowanie przez studentów konspektów prac dyplomowych.
Student wybiera proseminarium z listy ogłoszonej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajeć. Wybór ten jest kontynuowany na semestrze 3 i 4 w ramach przedmiotu semianium I i seminarium II. Proseminarium stanowi pierwszy przedmiot w bloku składającym się trzech modułów. Student musi zaliczyć wszystkie z nich aby móc przystapić do obrony pracy dyplomowej.
Proseminarium prowadzą samodzielni pracownicy nauki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawę zaliczenia, niezależnie od terminu, stanowi prezentacja tematyki pracy dyplomowej 100%.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przygotowują prace dyplomową pod kierunkiem prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawę zaliczenia stanowi prezentacja tematyki pracy dyplomowej 100%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości będzie indywidualnie ustalany z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecności są wymagane w ramach nieobecności student/ka musi w ramach dyżuru zaliczyć wymaganą literaturę.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa i dodatkowa zostanie przedstawiona na zajęciach..

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak