Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w C++
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-2-207-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem ćwiczeń laboratoryjnych będzie zaznajomienie studentów z jezykiem programowania C++ w stopniu umożliwającym tworzenie prostych programów w tym języku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady budowania programu w języku C IFS2P_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna język programowania C++ IFS2P_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywać język C++ do rowiązywania problemów praktycznych . IFS2P_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia znajomości programowania przy rozwiązywaniu problemów praktycznych. IFS2P_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady budowania programu w języku C - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna język programowania C++ - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać język C++ do rowiązywania problemów praktycznych . - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia znajomości programowania przy rozwiązywaniu problemów praktycznych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Celem ćwiczeń laboratoryjnych będzie zaznajomienie studentów z językiem programowania C++ w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych programów w tym języku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych. 2 i 3 termin będą odbywały się w sesji i sesji poprawkowej. Zaliczenia będzie polegało na wykonaniu zadanych ćwiczeń

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny stanowił będzie wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych w formie zadań na zajęciach.
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział są warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia. W przypadku nieobecności student musi wykonać obowiązkowe ćwiczenia w czasie i formie uzgodnionej z prowadzącym.
2 i 3 termin będą odbywały sie w sesji i sesji poprawkowej. Zaliczenia będzie polegał na wykonaniu zadanych ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student musi wykonać obowiązkowe ćwiczenia w czasie i formie uzgodnionej z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Nieobecności wymagają zaliczenia ćwiczeń i/lub literatury przedmiotu w formie i zakresie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Helion 2001
Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT 2001
Stroustrup B.: Język C++. WNT, Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dawid Skurzok jest absolwentem elektrotechniki na AGH. Prace dyplomową o modelach gramatycznych języka polskiego pisał w Zespole Przetwarzania Sygnałów na AGH. Obecnie pracuje w ramach projektów System dialogowy człowiek-komputer i Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy jako jeden z dwóch głównych programistów systemu rozpoznawania mowy SARMATA.
Publikacje:
https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/skurzok-dawid-06978

Informacje dodatkowe:

brak